Helsetilsynet

Statens helsetilsyn ber imidlertid departementet revurdere forslaget om statlig tilsyn med kommunens og fylkeskommunens generelle folkehelsearbeid. Vi stiller også spørsmål ved om det er hensiktsmessig å videreføre ordningen med statlig tilsyn med kommunalt tilsyn på området miljørettet helsevern.  I tillegg  inneholder høringssvaret innspill om hvilke forhold som bør være på plass, dersom det skal føres statlig tilsyn med området.

Høringssvar - forslag til ny folkehelselov. Høringsuttalelse av 13. januar 2011 fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.