Helsetilsynet

Statens helsetilsyn har mottatt spørsmål om hvordan vi forholder oss til bruk av helsefaglig kunnskap ved vurderingen av forsvarlighet i tilsynssaker.  

 
De vesentlige elementene som har betydning for vår samlede vurdering av forsvarliget blir kort omtalt i dette notatet som er en del av vår interne, styrende dokumentasjon
 
Utredning og vurdering av faglig forsvarlighet i klinisk praksis (rev. 1. februar 2010 III) endret 4.2.2010.


For øvrig vises til Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Læring av feil og klagesaker og artikkel av Olav Molven i Lov og Rett om Statens helsetilsyns tilnærming til forsvarlighetskravet i helsepersonelloven

18.12.2009