Helsetilsynet

Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning og forvaltningen av forskningsbiobanker ved helseinstitusjoner, universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner. For å vurdere behovet for tilsynsaktivitet, gjennomførte Statens helsetilsyn i 2012 en risikovurdering innen helseforskning. 

Fagpanelet vurderte svikt i styringen av hele forskningsprosessen som viktigste risikoområde, spesielt innen forvaltning av helseopplysninger og biologisk materiale. Ledelsesmessig oppfølging er derfor særlig viktig for å minske risikonivået innen helseforskning. Risikovurderingen indikerte ingen stor risiko for alvorlig fysisk helseskade hos forskningsdeltakere.

Selv om rapporten er laget for internt bruk i Statens helsetilsyn (Internserien 11/2012), kan den forhåpentligvis være nyttig for alle som har en rolle innen medisinsk og helsefaglig forskning.

Vurdering av sårbarheten i medisinsk og helsefaglig forskning (pdf) Internserien 11/2012

Grunnlagsdokument for risikovurdering av norsk helseforskning. Lovgrunnlaget: avgrensninger og avklaringer. (pdf) Vedlegg til Internserien 11/2012 (lagt til her 7.1.2013)