Helsetilsynet

Tilsynsmeldinga gjev eit oversyn over saker som er sentrale for sosiale tenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstenester og for den offentlege debatten om tenestene.

Dette er ei årleg melding frå Statens helsetilsyn og ho speglar aktiviteten og verksemda vår.

Tilsynsmelding 2011 (pdf)

Meny for tilsynsmelding. Inneheld også alle artiklane frå tilsynmeldinga enkeltvis.