Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 
Helsetilsynet i Oslo og Akershus fikk ved oppslag i media kjennskap til en tragisk hendelse 1. oktober i år (det såkalte trippeldrapet). Hendelsen involverte en pasient som hadde mottatt behandling ved Akershus universitetsssykehus (AHUS) . På denne bakgrunn opprettet Helsetilsynet i Oslo og Akershus tilsynssak mot AHUS. Det ble også opprettet tilsynssak mot pasientens fastlege.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har hatt så vel skriftlig som muntlig kontakt med både AHUS og fastlegen. På bakgrunn av de opplysninger som er mottatt, anser Helsetilsynet i Oslo og Akershus forholdene tilstrekkelig opplyst og har på denne bakgrunn gjort sine vurderinger og avsluttet begge tilsynssakene.

Vi vil bl.a. av hensyn til personvernet i sin helhet unnta sakens dokumenter fra offentlighet.

Tilsynssak mot fastlegen


Helsetilsynet i Oslo og Akershus kan ikke ved gjennomgang av foreliggende dokumenter, herunder legens uttalelse og pasientens journal samt de muntlige opplysninger som legen har gitt, finne noe som indikerer brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp.

Tilsynssak mot Akershus universitetssykehus (AHUS)


Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i sine vurderinger fokusert spesielt på to forhold :
  • den løpende diagnostiske vurdering og behandlingsmessige oppfølging
  • journalføringen.

Den løpende diagnostiske vurdering og behandlingsmessige oppfølging
Dette er sakens hovedpunkt. Helsetilsynet i Oslo og Akershus finner at AHUS v/Grorud DPS burde ha tatt opp til ny vurdering pasientens tilstand og diagnose på en mer systematisk måte tatt i betraktning forløpet av pasientens tilstand – uten at man kan si at dette ville ha endret diagnose eller behandling. Helsetilsynet i Oslo og Akershus vil bemerke at det ikke foreligger opplysninger som skulle gi institusjonen grunnlag for å forutsi voldelig atferd hos pasienten. Helsetilsynet i Oslo og Akershus finner samlet sett at den diagnostiske vurderingen og behandlingsmessige oppfølging ikke er uforsvarlig. Vi vil likevel bemerke at vi vurderer at håndteringen av pasienten ikke har vært i samsvar med god praksis.

Journalføringen
Helsetilsynet i Oslo og Akershus finner på flere punkter mangelfull journalføring, spesielt dokumentasjon av medisinske vurderinger. Dette vanskeliggjør i noen grad vår vurdering av Grorud DPS sin handlemåte, og vi finner at journalføringen bryter med helselovgivningens krav.

Samlet sett finner Helsetilsynet i Oslo og Akershus ikke grunnlag for oversendelse av tilsynssaken for vurdering av eventuell administrativ reaksjon i Statens helsetilsyn. Vi har bedt om å bli underrettet om de tiltak AHUS iverksetter for å bedre nevnte forhold.

Kontaktperson :
- konst. fylkeslege Helge Worren, tlf. 22 00 39 18

29.11.2006