Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.


I ”ryggprosjektet” ved Hammerfest sykehus ble nærmere 100 pasienter med lettere ryggsmerter behandlet med et kirurgisk inngrep, som for denne typen lidelse ikke er dokumentert å ha noen effekt.
 
Helsetilsynet finner at det såkalte ”ryggprosjektet”  ved Hammerfest sykehus var å anse som utprøvende behandling. Behandlingen skulle derfor ha vært underlagt særskilte krav til planlegging, dokumentasjon og oppfølging. Dette ble verken ivaretatt av ansvarlig kirurg eller sykehusets ledelse.
 
Helsetilsynets gjennomgang av saken har også vist at prosjektet ble finansiert gjennom bruk av finansieringskoder som ga både opererende lege og Hammerfest sykehus god økonomisk uttelling. 
  
Bakgrunnen for ”ryggprosjektet”
Helse Finnmark HF var høsten 2002 var i en økonomisk vanskelig situasjon. Direktøren ved sykehuset oppfordret derfor avdelingene til å komme med ideer til gode prosjekter som kunne bedre inntjeningen ved sykehuset. Helsetilsynet antar at dette kan ha medvirket til etableringen av ”ryggprosjektet”.
 
Utprøvende behandling/eksperimentell kirurgi
Det kirurgiske inngrepet som ble benyttet, såkalt ”release-operasjoner” har tidligere blitt brukt på andre pasientgrupper og på andre indikasjoner. Da det ikke foreligger dokumentasjon som viser at inngrepet har effekt på den aktuelle pasientgruppen, har Helsetilsynet fastslått at behandlingen betraktes som utprøvende behandling og underlegges de krav som stilles for slik behandling.  Bl.a. må det stilles krav til at behandlingen legges opp slik at det er mulig å fastslå om den er mer eller mindre effektiv enn konvensjonell behandling. Etter Helsetilsynets vurdering var ikke ”ryggprosjektet” lagt opp på en slik måte at dette var mulig.
 
Dårlig forundersøkelse av pasientene
Alle pasientene som deltok i ”ryggprosjektet” hadde diagnosen ”Ryggsmerter”. Det fremgår ikke hvilke faglige vurderinger som var lagt til grunn å utføre operasjonene. Helsetilsynet i Finnmarks gjennomgang av pasientjournaler viste også at samtlige pasienter som var etterundersøkt, hadde fått tilbakefall av sine plager etter gjennomført behandling.
 
Ikke informert samtykke
Ved utprøvende behandling er det også skjerpede krav til pasientinformasjon og samtykke. Etter Helsetilsynets vurdering skal det bl.a. informeres om formål, metode og mulig risiko og bivirkninger som behandlingen kan medføre. Helsetilsynet fant det ikke dokumentert at slik informasjon var gitt til de aktuelle pasientene. Videre fant Helsetilsynet at prosjektets protokoll manglet vesentlig informasjon om mulig risiko og komplikasjoner.   
 

 
  • Tilsynssak – systemkritikk
    Brev fra Statens helsetilsyn til Helse Finnmark HF, 7. juli 2004
  • Rapport fra tilsyn med Helse Finnmark HF, ”ryggprosjektet” og ”variceprosjektet” ved Kirurgisk poliklinikk, Hammerfest sykehus 20. – 21. oktober 2003
    Tilsynsrapport fra Helsetilsynet i Finnmark, 10. november 2003 

5.8.2004