Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynets merknader kan oppsummeres slik:

Helsetilsynet anser at utredningens forslag om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten innebærer betydelige strukturelle og funksjonelle endringer. Tjenestens viktige samfunnsfunksjon tilsier at beslutninger om slike endringer bør baseres på et best mulig erfaringsgrunnlag. Helsetilsynet anser at det datagrunnlag som er fremlagt i utredningen ikke er tilstrekkelig for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av medisinsk nødmeldetjeneste.  Helsetilsynet har følgende hovedinnvendinger:

  • Helsetilsynet finner ikke at utredningens forslag til organisatoriske endringer for nødmeldetjenesten  kan løse dagens problemer med feilanrop til politiets nødnummer 112.
  • Dersom det ikke iverksettes andre tiltak for å begrense antall feilanrop til 112, vil innføring av ett felles nødnummer (112), kunne medføre at responstiden for mottak av henvendelser om medisinsk nødhjelp øker dramatisk. Helsetilsynet anser at dette vil kunne få alvorlige konsekvenser for håndtering av tidskritiske sykdoms- og skadetilstander.
  • Helsetilsynet finner at forslagene til organisering av felles mottak av nødmeldinger ikke ivaretar de krav til medisinsk fagkyndighet som bør stilles til personell som skal håndtere mottak av medisinske nødmeldinger. Mangel på slik kompetanse vil kunne få konsekvenser både for håndtering av tidskritiske sykdoms- og skadetilstander, og for den samlede bruk av akuttmedisinske ressurser i og utenfor sykehus. Helsetilsynet vurderer derfor at henvendelser om medisinsk nødhjelp også i fremtiden bør håndteres av helsepersonell og at det medisinsk faglige ansvaret må ligge hos en lege.
  • Helsetilsynet anser det som viktig at medisinsk nødmeldetjeneste også i fremtiden bør utgjøre en integrert del av den øvrig helsetjeneste. Dette vurderes både som viktig for å få til nødvendig samarbeid og samhandling, men også for fagutvikling og rekruttering av kvalifisert helsepersonell. Helsetilsynet stiller seg derfor kritisk til utredningens forslag om å organisere nødmeldetjenesten som en felles tjeneste for alle tre nødetatene. 
  •  Helsetilsynet anser det som viktig at man organiserer medisinsk nødmeldetjeneste på en slik måte at publikum kan kontakte helsetjenesten uten frykt for selvinkriminering og evt. straffeforfølgning. Helsetilsynet anser at forslaget om ett felles nødnummer ikke tar nødvendig hensyn til dette.  

Utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten - høringssvar

16.10.2004