Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet støtter i sitt høringssvar til NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet, utvalgets vurdering av at det er behov for rettslige virkemidler for å styrke likeverdet til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er en økende tendens til å benytte diskrimineringslovgivning i Norge for å oppnå formålet om å styrke likeverdet. Statens helsetilsyn støtter utvalgets uttalelse om at unnlatelse av å sikre et likeverdig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne vil kunne gi uheldige signaler om at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke har samme krav på rettslig vern som andre utsatte grupper. Diskrimineringslovgivning er egnet som virkemiddel for å sikre likeverdet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og Statens helsetilsyn støtter derfor forslaget om en egen sivilrettslig lov mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Utvalget foreslår en ny lov – lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), samt endringer i sosialtjenesteloven, plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven, lov om eierseksjoner, lov om husleieavtaler, lov om bustadbyggjelag, lov om burettslag, lov om likestillings- og diskrimineringombudet og lov om likestillings- og diskrimineringsnemda. Statens helsetilsyn komenterer generelt forslag til ny lov, samt forslag til endringer i sosialtjenesteloven.

NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet - høringsuttalelse

2.1.2006