Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Hovedkonklusjonene i høringssvaret er:

  • Statens helsetilsyn er positiv til at det gis en egen forskrift om skjerming.
  • Det bør utdypes nærmere hvordan kontrollkommisjonens leder skal kontrollere unntak fra tidsbegrensningen for observasjon.
  • Spørsmål om hvordan reguleringen av samtykke til individuell plan skal praktiseres for tvangsinnlagte pasienter bør utredes nærmere.
  • Det bør også presiseres at kontrollkommisjonens kontroll av om individuell plan er opprettet også bør omfatte kontroll av om planen er åpenbart mangelfull.
  • Forskrift om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon bør utdypes med hensyn til å klargjøre vurdering av hva som er ”et bedre alternativ for pasienten”. Dette for å forhindre omgåelse av godkjenningsreglene for tvungen omsorg.
     

Forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven - høringsuttalelse

26.10.2006