Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det første landsomfattende tilsynet med kommunens folkehelsearbeid ble gjennomført høsten 2014 og viser at 35 av 50 kommuner har kommet i gang med å holde løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorene som kan påvirke denne.  

I følge folkehelseloven skal kommunen sørge for å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Kommuner som mangler en slik oversikt, kan ha vesentlige folkehelseutfordringer som de ikke er klar over. Som del av grunnlaget for det langsiktige folkehelsearbeidet, skal kommunen hvert fjerde år utarbeide et samlet oversiktsdokument. Kommunen skal dessuten foreta et løpende oversiktsarbeid for å kunne fange opp informasjon som kan gi grunnlag for å justere planer og tiltak. Tilsyn etter folkehelseloven skal bidra til at kommunen fremmer et kunnskapsbasert og målrettet folkehelsearbeid innen alle sine sektorer. 

Ved tilsynet ble det undersøkt om kommunen hadde sørget for at det løpende oversiktsarbeidet var kommet i gang og at det var aktivitet på området. Ledelsen i de 15 kommunene som ikke hadde kommet i gang med et løpende oversiktsarbeid, hadde ikke forankret arbeidet hos seg og ikke lagt til rette for at det kunne foregå på tvers av tjenesteområdene. Disse kommunene hadde heller ikke tatt stilling til hvilke forhold det var behov for å følge med på.

I kommunene som oppfylte lovkravene, kartla fylkesmannen det løpende oversiktsarbeidet og ga kommunene en vurdering av status. Kartleggingen viste at det var stor variasjon i hvor langt selve gjennomføringen av arbeidet var kommet. Hensikten med en slik tilbakemelding var derfor å gi kommunene mulighet til å se forbedrings- og utviklingsmuligheter i arbeidet deres. 

At to tredeler av kommunene er kommet i gang med arbeidet, vurderer Helsetilsynet som et positivt funn. Kommunene som ennå ikke hadde kommet i gang med et løpende oversiktsarbeid, blir fulgt opp av fylkesmannen til forholdene er rettet opp. 

Fylkesmannens tilbakemeldinger kan bidra til at kommunene ser ytterligere forbedrings- og utviklingsmuligheter. Kommunene som ennå ikke hadde kommet i gang med et løpende oversiktsarbeid, blir fulgt opp av fylkesmannen til forholdene er rettet opp. 

Tilsynet ble i all hovedsak positivt mottatt i kommunene, også der fylkesmannen konkluderte med avvik. Kommunene ga uttrykk for at tilsynet hadde vært lærerikt og inspirerende for det videre oversiktsarbeidet og for folkehelsearbeidet generelt. 

Tilsynet er første del i et utviklingsarbeid av tilsynsaktiviteter på folkehelseområdet. Samlet sett vurderer Helsetilsynet at tilsynet har bidratt til å styrke arbeidet med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunene som ble omfattet av tilsynet. Dette kan igjen bidra positivt til at kommunene oppfyller kravet om å utarbeide det samlede oversiktsdokumentet som skal være ferdig høsten 2016. Veilednings- og rådgivningsarbeid til på basis av tilsynserfaringene kan også gi positive ringvirkninger i kommuner som ikke var omfattet av tilsynet.

Med blikk for betre folkehelse. Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2014 med arbeidet i kommunane med løpande oversikt over helsetilstanden til befolkninga og påverknadsfaktorar etter folkehelselova (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 4/2015