Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Veileder for fylkesmennenes behandling av tilsynssaker er nå ferdigstilt og klar til bruk i embetene. Tilsyn på grunnlag av informasjon om alvorlige hendelser eller mulig ulovlig praksis innen barnevernet er tema for veilederen. Denne veilederen skal også bidra til at fylkesmennene har lik praksis for å iverksette og gjennomføre tilsyn og gi fylkesmannen et verktøy for å føre tilsyn når det er indikasjoner på at virksomheter som har ansvar for barn etter barneverntjenesteloven, bryter loven.

Tilsynsansvaret til fylkesmannen følger av barnevernloven § 2-3, jamfør § 2-3 b. og omfatter følgende virksomheter:

  • barnevernvirksomheten i kommuner
  • institusjoner
  • sentre for foreldre og barn
  • omsorgssentre for mindreårige
  • andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven

Veilederen omtaler grunnleggende prinsippene som gjelder for fylkesmannens tilsynsvirksomhet, også tilsynet som gjennomføres etter forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling.

Kapittel 2 omhandler fylkesmannens ulike roller og oppgaver. I kapittel 3 gir vi en generell oversikt over hva tilsyn er og vi gjør her rede for hovedprinsipper for, og formål med, tilsyn. I kapittel 4 redegjør vi for hvilke tjenester hvor tilsyn gjennomføres, og hvilken informasjon som utløser tilsyn etter veilederen. Kapittel 5 omhandler gjennomføring av en tilsynssak. Kapitlene 6, 7 og 8 behandler tema som oppfølging av lovbrudd, innsyn og klage.

Veileder i behandling av tilsynssaker etter barnevernloven. Internserien 4/2015. Erstattet av Veiledning for tilsynssaker på sosial- og barnevernområdet (ikke publisert på internett)