Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn behandlet 237 saker i 2004 – 65 flere enn i 2003. I 2004 ga Helsetilsynet 148 reaksjoner, mot 125 året før. 101 saker ble avgjort uten reaksjon. Alvorligheten i sakene som er oversendt Statens helsetilsyn er høy, fordi de mindre alvorlige sakene blir ferdigbehandlet av Helsetilsynet i fylket. 60 helsepersonell mistet sin autorisasjon og 57 fikk advarsel. 

Tap av autorisasjon

Det var 60 som mistet autorisasjonen som helsepersonell i 2004, mot 56 året før. Bakgrunnen for at autorisasjonen blir kalt tilbake er også i år i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel eller andre personlige forhold. 26 helsepersonell mistet autorisasjonen pga rusmiddelmisbruk. Sykepleiere utgjør den største gruppen. 15 av de 26 var sykepleiere.  26 helsepersonell mistet sin autorisasjon på grunn av rusmiddelmisbruk, 10 pga atferd, herunder kriminelle handlinger som ble ansett uforenlig med virksomhet som helsepersonell, 6 pga seksuell utnytting av pasient, 4 pga egen sykdom og 5 pga at de på forhånd hadde mistet annen nordisk autorisasjon som lå til grunn for den norske. De resterende autorisasjonstapene skyldtes ulike alvorlige brudd på helsepersonelloven.

Advarsel

Mer enn halvparten av de 57 helsepersonell som fikk advarsel, er leger (38). Grunnen til disse advarslene er hovedsakelig uforsvarlig pasientbehandling.

Andre reaksjoner

– 17 av tilsynssakene har resultert i kritikk av virksomheter for utilstrekkelig organisering, herunder utilstrekkelige systemer for internkontroll. I 2003 var det 7 og i 2002 var det 5 tilsynssaker som resulterte i systemkritikk. ”Det er avgjørende for sikkerheten i helsetjenesten at internkontrollsystemer etableres og tas i bruk i det daglige arbeidet,” sier helsedirektør Lars E. Hanssen. Det er i de fleste tilfeller Helsetilsynet i fylket som gir kritikk mot ledelsen for svikt ved organisering eller styring av helsetjenesten som tilbys. Tallet på slike saker er derfor relativt lavt i Statens helsetilsyn sett i forhold til det totale antall avsluttede saker.

– 9 helsepersonell ble fratatt rekvireringsretten for vanedannende legemidler. Helsedirektør Lars E. Hanssen understreker at Helsetilsynet ser svært alvorlig på disse sakene, hvor alvorlige brudd på reglene om rekvirering av legemidler er avdekket.

– Helsetilsynet har i 2004 sendt 9 anmeldelser til politiet for mulige straffbare forhold som vi er blitt kjent med gjennom tilsynssaker. I 2003 ble det sendt 10 anmeldelser, i 2002 14 anmeldelser og i 2001 ble det sendt 7 anmeldelser til politiet.

Saksbehandlingstid Til tross for økt saksmengde var saksbehandlingstiden stort sett uendret. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tilsynssaker var 8,2 måneder (2003: 8,9 md), median var 6,3 måneder (2003: ca 6 md). Per 31. desember 2004 var 142 tilsynssaker til behandling i Statens helsetilsyn. 

Tab. 1 viser antall tilsynssaker fordelt på årene 2002 til 2004
 

Reaksjon

Ingen reaksjon

2002

  103

   71

2003

  125

   55

2004

  148

  101

 

Tab. 2 viser Helsetilsynets reaksjoner mot helsepersonell 2004 – tall for 2003 i parantes
 

Advarsel

Tap autorisasjon

Tap rekvireringsrett

Begrenset autorisasjon

Lege

 38 (37)

19 (16)

9 (2)

  1 (3)

Tannlege

   5 (  2)

  2  ( 2)

0 (0)

 

Psykolog

   2 (  6)

  1  (3)

 

  1 (0)

Sykepleier

   4 (  6)

 25 (28)

 

  3  (0)

Hjelpleier

   1 (  2)

   7 (3)

 

  0  (1)

Vernepleier

   0 (  0)

   2 (1)

 

  0  (0)

Jordmor

   0 (  1)

   0 (0)

 

  0  (0)

Fysioterapeut

   2 (  2)

   1 (2)

 

  0  (0)

Andre grupper

   2 (  1)

   3 (1)

 

  0  (0)

Uautoriserte

   3 (  2)

     

Totalt   

 57 (59)

 60 (56)

 9 (2)

 5  (4)

 

Tab. 3 viser årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe
 

Sykepleier

Hjelpepl

Lege

Andre

Sum

Rus

15

 4

   5

  2

 26

Sykdom

  0

 0

   3           

  1

   4

Seksuell utnytting av pasient

  2

 1

   2 

  1

   6

Atferd

  3

  1

  4

  2

  10

Uforsvarlighet

  2

  1

  0

  2

    5

Ikke innrettet seg etter advarsel

  0

  0

  1

  1

    2

Mistet i utlandet

  1

   0

   4

  0

    5

Annet

  2

   0

   0

   0

    2

Sum

 25

    7

 19

  9

  60