Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

En gravid kvinne ble av henvist til sykehus av en privatpraktiserende gynekolog på grunn av svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi). Hun var i 32 svangerskapsuke.

Sykehuset besluttet etter to kontroller at funnene ikke tilsa videre oppfølging av sykehuset. Hun ble derfor henvist til den privatpraktiserende gynekologen for videre oppfølging. Gynekologen var ikke enig i denne vurderingen og ba pasienten ta kontakt med sykehuset hvis tilstanden endret seg. Det er uklart om det var kontakt mellom gynekologen og sykehuset.

Helsetilsynet fant det ikke uforsvarlig at pasienten ble henvist til videre kontroll hos privatpraktiserende gynekolog når tilstanden var ”fredelig”. Helsetilsynet understreket imidlertid at det er viktig at pasienter ikke blir en kasteball i tilfeller hvor det er uenighet mellom sykehus og privatpraktiserende lege om den videre oppfølgingen. Begge har ansvar for å avklare den videre oppfølgingen og hvem som har ansvaret.

Pasienten oppsøkte sykehuset en drøy uke sendere da hun ved egenkontroll hadde påvist endringer i sin tilstand. Pasienten ble innlagt ved sykehuset til observasjon. Tilstanden forverret seg til alvorlig preeklampsi med synstap. Det tok lang tid før dette ble oppfattet og håndtert på en adekvat måte. Dette skyldtes blant annet at legene som skulle sett til pasienten ”hadde så mye å gjøre at de ikke kunne se til henne” og at første lege som så til pasienten ikke oppfattet alvoret i situasjonen. Da beslutning om overføring til kvinneklinikk ble tatt, oppsto det ytterligere forsinkelser på grunn av kommunikasjonssvikt mellom fødeavdelingen og anestesiavdelingen. Pasienten ble i perioder liggende alene og vente på hjelp. Hun fikk til slutt svangerskapskramper (eklampsi). Barnet ble forløst ved akutt keisersnitt og innlagt ved nyfødtavdelingen. Pasienten hadde i lang tid etter hendelsen senkomplikasjoner. Det gikk bra med barnet.

Helsetilsynet konkluderte med at den behandlingen pasienten samlet fikk ved sykehuset etter innleggelsen var uforsvarlig. Det tok for lang tid fra pasienten fikk alvorlige symptomer til hun fikk behandling. Helsetilsynet uttalte også at det var uheldig at pasienten ble liggende alene å vente på lege og at jordmor mente at hun ikke hadde ansvar for pasienten da lege var tilkalt. I påvente av lege må jordmor sørge for at pasienten får den omsorg og bistand jordmor kan ivareta. Jordmor bør dessuten bistå legen. Sykehuset har etter hendelsen diskutert saken og gått gjennom sine rutiner for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

8.2.2005