Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

På bakgrunn av oppslag i media de siste dagene og våre erfaringer fra behandling av tilsynssaker, vil Statens helsetilsyn presisere at arbeidsgiver har det fulle og hele ansvaret når de ansetter helsepersonell.

Tilsynsmyndigheten har i enkeltsaker og i systematiske undersøkelser avdekket at det ofte er svikt hos arbeidsgivere når det gjelder å gjennomføre intervjuer, sjekke autorisasjonsstatus og/eller referanser før ansettelse av helsepersonell. En undersøkelse i 2004 omfattet 44 tilsynssaker mot helsepersonell som hadde vært ansatt i mindre enn ett år. I bare ni prosent avsakene ble autorisasjonene kontrollert, intervjuer gjennomført og referanser innhentet før tilsetting. Se Helsepersonells kvalifikasjoner sjekkes for dårlig ved ansettelse Nyhet fra Statens helsetilsyn 21.3.2005.

Sykehus, kommuner og andre virksomheter i helsetjenesten har plikt til å tilby sine pasienter forsvarlige helsetjenester. Dette innebærer at arbeidsgiverne må sikre at de har tilstrekkelig opplysninger om helsepersonellet som skal ansettes, slik at de kan vurdere om helsepersonellet er kompetent til å kunne praktisere forsvarlig. Dette betyr at de både må forsikre seg om at helsepersonellet har nødvendig faglig kompetanse og at helsepersonellet for øvrig har nødvendige kvalifikasjoner til å utøve yrket forsvarlig. Dette er en sentral del av virksomhetenes internkontroll.
 
På denne bakgrunnen forventer Statens helsetilsyn at det ved ansettelse

  • foretas kontroll av at legen har gyldig norsk autorisasjon opp mot Helsepersonellregisteret som er tilgjengelig online hos Helsedirektoratet
  • gjennomfører intervju før ansettelse
  • innhenter referanse fra tidligere arbeidsgivere (ved ”hull” i CV er det særlig viktig å vite hva helsepersonellet ha gjort i denne perioden). Det bør innhetes mer enn bare referanse fra siste arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan dessuten få opplysninger om eventuelle tilsynssaker ved å henvende seg til Statens helsetilsyn.


Etter ansettelse må arbeidsgiver også i prøvetiden vurdere om helsepersonellet er kompetent til å ha de oppgavene vedkommende er ansatt til.

Statens helsetilsyn har formidlet forventningene til arbeidsgiverne ved flere anledninger. Bl.a. et brev til Landets kommuner og Landets helseforetak i 2005: Arbeidsgivers rutiner for kontroll av helsepersonells kvalifikasjoner. Brev fra Statens helsetilsyn 18.3.2005.

Godkjenning av helsepersonell i Norge

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell utfører denne oppgaven. Det er etablert gode rutiner for å verifisere gyldigheten av autorisasjon i forbindelse med godkjenningsprosessen

Utveksling av informasjon mellom nordiske land om reaksjoner mot helsepersonell

Det utveksles rutinemessig opplysninger om tap av autorisasjon/begrensninger i autorisasjon. I Norge gjennomgår Statens helsetilsyn meldinger fra andre land og tilbakekaller den norske autorisasjonen der vedkommende har en slik. Statens helsetilsyn vurderer også den norske autorisasjonen der vi får annen informasjon om alvorlige mangler ved helsepersonells egnethet.

21.2.2010