Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Meldesentralen er en nasjonal database hvor lovpålagte meldinger om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten blir registrert. Mellom ett og to tusen meldinger blir registrert hvert år i Meldesentralen.

På grunn av underrapportering er ikke tallene estimater på forekomsten av uønskede hendelser, dødsfall eller skader i spesialisthelsetjenesten. Med andre ord: tallene sier ikke noe om hvor ofte uønskede hendelser skjer, men om hva slags uønskede hendelser som skjer.

Et interessant funn i datamaterialet fra 2008-2009 er at det har vært en økning i antall og andel meldinger om unaturlig dødsfall. Andelen meldinger som gjelder unaturlig dødsfall har stadig økt de siste seks årene, fra 8 prosent i 2004 til 22 prosent i 2009. Dette kan være en indikasjon på at helsetjenesten har rettet oppmerksomheten mot at de alvorligste hendelser skal meldes i tråd med regelverket.

Den store økningen kan også skyldes økningen i antall meldinger fra psykisk helsevern. Mange meldinger som gjelder unaturlig dødsfall gjelder pasienter i psykisk helsevern. Nesten halvparten av alle meldingene om unaturlig dødsfall som ble registrert i 2008-2009,var fra psykisk helsevern. De fleste av disse gjelder selvmord.

Denne årsmeldingen dokumenterer enda en gang at det er stor variasjon i meldefrekvens mellom regionale helseforetak og mellom helseforetak.

Helse Sør-Øst RHF hadde den høyeste meldefrekvensen (18 meldinger per 10 000 døgnopphold). Helse Vest RHF hadde den laveste meldefrekvensen (9 meldinger per 10 000 døgnopphold).

Blant de fjorten største helseforetakene hadde Helse Nord-Trøndelag 46 meldinger per 10 000 døgnopphold og Helse Bergen HF 9 meldinger per 10 000 døgnopphold.

Tjueén prosent av meldingene var fra psykisk helsevern, og 79 prosent fra somatiske helsetjenester. Mange meldinger registrert i 2008-2009 gjelder forhold knyttet til fødsler (8 prosent av meldingene), bruk avlegemidler (17 prosent) og fall (13 prosent).

Meldesentralen - Årsrapport 2008 - 2009. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 5/2010.