Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Utredningen gir etter vår vurdering en svært god gjennomgang av behovet for bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge.  Videre fremkommer en rekke forslag til forbedringstiltak. Tilsynserfaringer underbygger utvalgets beskrivelser av at barns og unges møter med de ulike deler av tjenesteapparatet ikke alltid er gode nok, og at tjenestene for ofte fremstår fragmentert, tilfeldig og usystematisk. Dette kan resultere i at særlig de som har langvarige, sammensatte og store behov for tjenester ikke får et tilstrekkelig tilbud.

Statens helsetilsyn påpeker blant annet følgende punkter i høringsbrevet:

 • Koordinerende instans

  Statens helsetilsyn støtter forslaget om at retten til individuell plan tas inn i de relevante regelverkene for å bidra til bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge. Det må gå tydelig fram at det er kommunen som har ansvaret for å sikre planlegging og oppfølging av tjenestene for den enkelte.

  Statens helsetilsyn støtter også forslaget om at alle mottakere av individuell plan skal ha rett til å få oppnevnt en personlig koordinator.
 • Barn og unge må få bedre tilgang til psykisk helsehjelp der de bor

  Utvalget foreslår å ta inn en bestemmelse som tydeliggjør kommunenes ansvar for psykisk helsearbeid i kommunehelsetjenestelovens § 1-3. En tydeliggjøring i regelverket av kommunenes ansvar for denne typen tjenester, vil bidra til å sikre rette tjenester til sårbare barn. Om dette gjøres best ved en regulering i lov, eller om det kan skje på andre måter, forutsetter vi vil bli vurdert i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene. 
 • Barnevernloven som rettighetslov

  Statens helsetilsyn støtter utvalgets forslag om å endre formålsbestemmelsen i barnevernloven slik at barnevernloven blir å forstå som en rettighetslov sett fra barnets ståsted.
 • Samordning av lovverk

  Utvalget beskriver konklusjonene i NOU 2004:18 som anbefaler en felles lov om sosial- og helsetjenester i kommunene.  Utvalget foreslår at en slik felles sosial- og helselov eventuelt kan inkludere barnevernloven. Statens helsetilsyn har tidligere støttet forslaget om en felles sosial- og helselov for kommunene.

Etter vår vurdering er imidlertid barnevernloven av en annen karakter enn de øvrige to lovene.  Samarbeidet om barn i kommunene kan forbedres ved andre virkemidler enn ved å lage én lov for alle de tre tjenestetypene.

Tilslutt er Statens helsetilsyn fornøyd med at våre tilsynserfaringer har værttil nytte ved at utvalget flere steder viser til Statens helsetilsyns oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008: Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid. 

Som overordnet tilsynsmyndighet for tilsyn med barnevern, helse- og sosialtjenester vil vi fremover ha betydelig fokus på samarbeid og samordning mellom disse tjenestene til barns beste.

NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt - høringsuttalelse (Høringsuttalelsen er fjernet fra nettet)