Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn gir her en sammenfatning av tilsynsaktiviteter, og presenterer noen funn fra tilsyn med eldreomsorgen de senere år på forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet 1. november 2010.

Helsetilsynets er i gang med en 4-årig satsing på tilsyn med tjenester til eldre i perioden 2009-2012. Hele tjenestekjeden skal omfattes og det er lagt opp til utvikling av tilsynets virkemiddelbruk (mer effektivt tilsyn, større metodemangfold, stor vekt på spredning av erfaringer med utprøving av nye formidlingsmåter). I 2010 pågår landsomfattende tilsyn med ulike deler av kommunale sosial- og helsetjenester (fastlegers legemiddelbehandling, fastlegers utredning og oppfølging av pasienter med demens, kommunenes tiltak overfor hjemmeboende med demens, kommunenes legemiddelhåndtering, vedtak om avlastning, rehabilitering i sykehjem). Dette tilsynet fortsetter i 2011. I 2011 igangsettes også landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester til eldre (behandling av hjerneslag og hoftebrudd). I 2012 er det planlagt tilsyn med samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester.

Det har vært ført en rekke planlagte tilsyn med tjenester til eldre de senere år, og særlig med kommunale helse- og sosialtjenester. Statens helsetilsyn har også gjennomført andre tilsynsaktiviteter som gjelder eldre. Av større satsinger på nasjonalt nivå, kan nevnes landsomfattende tilsyn i 2001 med helsetjenester til aldersdemente og en nasjonal kartlegging i pleie- og omsorgstjenesten i 2003 som omfattet mer enn 13 000 tjenestemottakere i 73 kommuner.

Helsetilsynet i fylkene og Fylkesmennene har i samme periode hatt et betydelig tilsynsvolum. I løpet av 2008-2010 har Helsetilsynet i 14 fylker som en del av sin selvvalgte tilsynsvirksomhet utført i alt 67 tilsyn med legemiddelbehandlingen i sykehjem på basis av en veileder utviklet av Statens helsetilsyn. En oppsummeringsrapport er under arbeid.

I årene 2002-2008 ble det ført mer enn 500 tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester der eldre var sentral målgruppe. Funn og erfaringer fra disse tilsynene viser store forskjeller mellom mellom kommuner - og mellom tjenesteområder innen kommuner. Av temaer i disse tilsynene kan nevnes saksbehandling og håndtering av søknader og nye henvendelser, inklusive utredning av hjelpebehov, forsvarlig helsehjelp til hjemmeboende og beboere i sykehjem, ivaretakelse av grunnleggende behov, avlastningstiltak og støttekontakt, journalføring, forsvarlig legemiddelhåndtering, tannbehandling og munnhygiene, verdig livsavslutning mv.

Tilsynsmyndighetenes aktiviteter er risikoinformert. Knappe tilsynsressurser nødvendiggjør prioriteringer som ofte kan være vanskelige. Vi vet at tjenester til eldre er et område med fare for svikt i hele tjenestekjeden. Det er et område i forandring, og mange kommuner sliter med å møte nye utfordringer med en robust nok organisering og styring, og med tilstrekkelig kompetent personell.

Eldreomsorg og tilsyn. Brev med oppsummering fra Statens helsetilsyn 10.november 2010

Det er i tillegg innhentet opplysninger fra Helsetilsynet i fylkene om i hvor stor grad det foreligger lovbrudd bak tallene TV2 nylig har presentert for sykehjemskøer i kommunene. Disse resultater rapporteres til departementet i et eget brev.

Tilstanden i den kommunale omsorgstenesta Brev med oppsummering fra fylkene 10. november 2010.