Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn innhenter synspunkter og baserer sine vurderinger på kjent kunnskap fra en rekke kilder. På ulike måter inngår også erfaringer og synspunkter fra pasienter, brukere og pårørende i kunnskapsgrunnlaget, enten det skjer ved direkte kontakt med aktuelle organisasjoner, eller via rapporter osv. som belyser sårbare områder.

Prioriteringer av tilsyn

I de årlige landsomfattende tilsynene som vi planlegger og forbereder, velger vi ut ett eller flere felles områder eller tema som alle fylkesmenn / Helsetilsynet i fylkene skal føre tilsyn med. Valg av tema skjer gjennom en prosess der det regionale leddet og Statens helsetilsyn vurderer områder hvor det er stor risiko for svikt. I denne prosessen inviterer vi pasient- og brukerombud sammen med berørte departementer og direktorater til å komme med innspill, før vi treffer den endelige avgjørelsen.
Når et område for landsomfattende tilsyn er bestemt og vi skal velge og spissetema og problemstillinger, inviterer vi aktuelle pasient- og brukerorganisasjoner sammen med fagfolk på området til et møte med Statens helsetilsyn. Dette møtet består i en dialog der deltagerne belyser området fra ulike synsvinkler og peker på særlig risiko for svikt og spesielt sårbare grupper.

Revidering av saksbehandlingsveiledere for tilsynssaker

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker (del I) regulerer Helsetilsynet i fylkenes behandling av tilsynssaker. Statens helsetilsyn ønsker mest mulig åpenhet i behandlingen av tilsynssakene og vi vil gjennomgå ordlyden i veilederen for å forsikre oss om at dette kommer tydelig frem. Dette vil også bli fulgt opp overfor Helsetilsynet i fylkene. Selv om pasient, pårørende eller andre som klager ikke formelt er part i en tilsynssak, skal disse høres og holdes orientert under behandlingen av saken og orienteres om utfallet i saken.

De fleste tilsynssakene starter med klager fra pasient/pårørende eller deres representant. Der tilsynssaken ikke starter med klage fra pasient/pårørende skal Helsetilsynet i fylket gi informasjon om at de har startet tilsynssak og derved gi pasient/pårørende en mulighet til å uttale seg til saken. I de tilfellene tilsynsmyndigheten mener det er særlig viktig å få informasjon fra pasient/pårørende for å få opplyst saken, bes det uttrykkelig om en uttalelse. Statens helsetilsyn har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en klargjøring om at det kan gis informasjon om pasienten til pårørende i de tilfeller hvor pasienten er død. 

Tilsynssaker som behandles av utrykningsgruppa

Det er etablert en toårig prøveordning med varslingsplikt og eventuell utrykning ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. I de sakene Statens helsetilsyn rykker ut på, gjennomfører vi samtaler med pasient og/eller pårørende. Det er da en forutsetning at pasient/pårørende ønsker en slik samtale. Vi gjennomfører også samtaler med involvert helsepersonell og ledere.

Statens helsetilsyn vil videreutvikle metoden for utrykning i prøveperioden, og vil i denne forbindelsen sette ned en referansegruppe med deltakelse blant annet representanter for pasient/pårørende for å få innspill i arbeidet.

Årlige møter med pasient- og brukerombudene

På det årlige kontaktmøtet med pasient- og brukerombudene som neste år holdes tidlig i januar vil vi be om innspill til vår prioritering av planlagte tilsyn samt arbeidet med revisjon av saksbehandlingsveilederne våre.

Hvordan viderebringe og innhente synspunkter på det vi finner?

I forbindelse med at vi legger fram Tilsynsmeldingen for 2010, i mars neste år, vil vi arrangere et seminar for relevante brukergrupper hvor vi vil gå gjennom og diskutere tilsynsfunnene våre med aktuelle brukergrupper.