Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har konkludert med at Hadsel kommune har brutt helseregisterloven § 13. Vi har bedt kommunen innen én måned redegjøre for hvordan de vil etterleve helselovgivningens krav på området og legge frem en handlingsplan for hvordan dette skal gjøres.

Bakgrunnen for tilsynssaken var en bekymringsmelding fra en pasient hvor det fremgikk at  kommunen hadde slått sammen pasientdatabasene ved kommunens tre legekontorer, og at samtlige pasientjournaler var tilgjengelige for alle legekontorene.

Helsetilsynet i Nordland orienterte kommunen om at journalsystemet var organisert på en ulovlig måte. I brev til Helsetilsynet i Nordland foreslo kommunen å innhente samtykke fra alle pasientene i kommunen til å være registrert i den felles databasen.

Vurderingstema for Statens helsetilsyn var om organiseringen av journalsystemene ved legekontorene i Hadsel kommune var i overensstemmelse med helselovgivningen, og videre om den foreslåtte løsningen med innhenting av pasientenes samtykke til å være registrert i en felles database tilfredsstilte lovens krav.

Statens helsetilsyn viste innledningsvis til helseregisterlovens § 13 første ledd hvor det fremgår at tilgang til helseopplysninger i EPJ-systemer ikke kan gis på tvers av legekontorer, og at flere legekontorer som utgangspunkt ikke kan opprette et felles EPJ-system.

Videre viste Statens helsetilsyn til bestemmelsens andre ledd, hvor det er gitt en forskriftshjemmel til å åpne for tilgang til helseopplysninger i EPJ-systemer på tvers av virksomhetsgrenser. På nåværende tidspunkt er imidlertid slik forskrift ikke trådt i kraft.

Endelig viste Statens helsetilsyn til bestemmelsens tredje ledd hvor det fremgår at helsepersonell kan gis tilgang til helseopplysninger i EPJ-systemet hos et annet legekontor dersom det foreligger uttrykkelig samtykke fra pasienten. Etter vår oppfatning gjelder imidlertid denne adgangen først når det er gitt forskrift som nevnt over med hjemmel i bestemmelsens andre ledd.

Statens helsetilsyn konkluderte med at det på nåværende tidspunkt ikke kan gis tilgang til helseopplysninger i EPJ-systemer mellom legekontorer ved direkte tilgang, og at dette gjelder uavhengig av om pasientene har gitt sitt samtykke til en slik løsning. Opplysninger som er nødvendige for å yte forsvarlig helsehjelp må overføres på ordinær måte mellom legekontorene med hjemmel i helsepersonelloven § 25 første ledd første punktum og § 45 første ledd første punktum.

Avslutning av tilsynssak – brudd på helselovgivningen. Brev av 21. september fra Statens helsetilsyn til Hadsel kommune.