Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kompetanse og informasjon om epilepsi hos eldre bør vies særlig oppmerksomhet. Faren for å feiltolke anfall hos eldre er stor, og faren for feilbehandling vil dermed også være stor. Helsetilsynet mener i sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet at det derfor er særlig grunn til å rette oppmerksomheten mot epilepsi i denne aldersgruppen og de spesielle utfordringene det medfører.

For øvrig begrenses uttalelsen til sosial- og helsetjenester der Helsetilsynet har tilsynsansvar.

Statens helsetilsyn ser ikke at det er særlig behov for å utvikle egne retningslinjer eller handlingsplaner for sosial- og helsetjenester til personer med epilepsi. Organisatoriske tiltak som allerede er etablert for pasienter med kroniske lidelser, bør også kunne tilpasses for å møte behovene til personer med epilepsi. Fortsatt utgivelse av terapianbefalinger er ønskelig. 

Spesialisthelsetjenesten og Spesialsykehuset for epilepsi har et særlig ansvar for å formidle informasjon om epilepsi og de spesielle behovene denne pasientgruppen har.

Avdelinger som ikke har helsepersonell med særlig kompetanse innen epileptologi, bør enten henvise sine pasienter med epilepsi til andre avdelinger som har slik kompetanse eller samarbeide nært med slike avdelinger ev. med Spesialsykehuset for epilepsi.  

Høring - et helhetlig tilbud til mennesker med epilepsi

8.5.2007.