Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn er tilfreds med at det nå er lagt frem utkast til lovregler om helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse.

I forbindelse med utarbeidelse av lovregler om tvang stilles lovgiver overfor grunnleggende etiske dilemmaer. En hovedmålsetting må derfor være å etablere klare vilkår og prosesser for å håndtere de etiske dilemmaene helsetjenesten står overfor i forbindelse med bruk av tvang. Utgangspunktet må være å begrense tvang mest mulig og det må etableres ordninger som sikrer at uønsket og lovstridig tvang blir avdekket.

Ved utformingen av regler må det gjøres en avveining som gjør at omstendelige saksbehandlingsregler ikke blir til hinder for at pasienten faktisk får den helsehjelpen vedkommende har behov for og på riktig tidspunkt. Vilkårene for bruk av tvang i lovutkastet bør omformuleres for å kunne ivareta forsvarlig omsorg for blant annet demente. Det vil også være en avveining mellom behovet for entydig regulering på den ene siden og tilstrekkelig rom for personellets individuelle faglige og etiske vurderinger på den andre siden.

For å sikre at mangler i selve tjenestetilbudet ikke utløser tvangsbruk foreslår Helsetilsynet at vedtaket både skal innholde en beskrivelse og faglig vurdering av tjenestetilbudet og en beskrivelse av at det er forsøkt andre løsninger enn tvang.

Helsetilsynet fremhever behovet for opplæring av de ansvarlige for helsehjelpen og de som faktisk yter denne. Skal loven bidra til å endre holdninger til og praktisering av tvang må loven gjøres kjent for helsepersonellet og det må lages godt veiledningsmateriell.

Forslag til endringer i pasientrettighetsloven - helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse - høringsuttalelse

21.6.2005