Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Den første sivile helseforvaltningen i Norge ble etablert ved opprettelsen av Det Kongelige norske Sundheds-Collegium i Christiania i 1809. Dette organet fikk seg tillagt tydelige tilsynsoppgaver. Det er derfor vi feirer 200-årsjubileum i år.

Tilsyn har vært en sentral del av den statlige helseforvaltningens virksomhet helt siden da, rett nok med utgangspunkt i institusjoner med skiftende navn og med varierende ytringsformer, alt etter rådende forvaltningsregimer.

Men helseforvaltningens historie omfatter mer enn tilsyn. Derfor feirer også Helsedirektoratet dette jubileet med et større arrangement den 2. november.

En vesentlig forutsetning for faglighet er forståelse for den historiske sammenhengen virksomheten står i. Statens helsetilsyn vil derfor markere helseforvaltningens 200-års-jubileum med å få utarbeidet en forvaltningshistorisk analyse av vår institusjonelle fortid. Første bind foreligger nå, og vi håper at det også vil ha interesse ut over den statlige helseforvaltningens rekker.

Vi vil rette en stor takk til professor Ole Berg, Universitetet i Oslo, som påtok seg dette arbeidet. Han har maktet å frambringe ny kunnskap og å sette eksisterende kunnskap inn i nye forståelsesrammer.

Det er et omfattende kildegranskingsarbeid som ligger til grunn for dette verket. Mange personer er blitt intervjuet og har kommet med viktige innspill.


Statens helsetilsyn er takknemlig for den velviljen og åpenheten som disse har vist. Arkivmateriale og andre skriftlige kilder har vært til stor nytte for å strekke grunnlaget for analysen langt ut over manns minne.

Arbeidet er ikke avsluttet med dette skriftet. Det kommer mer. Inntil da får vi la oss glede og utfordre av den foreliggende teksten.

Spesialisering og profesjonalisering. En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 – 2009. Del 1 1809-1983 – Den gamle helseforvaltning. Av Ole Berg. (Rapport fra Helsetilsynet 8/2009) Sammendrag med lenke til pdf, oppdelt pdf og bestillingsinformasjon.


Statens helsetilsyn har tidligere i år gitt ut en publikasjon knyttet til selve opprettelsen av Sunnhetskollegiet i 1809 og arbeidet i kollegiet frem til nedleggelsen i 1815:

Hans Petter Schjønsby: Sundhedscollegiet 1809-1815. Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge  (Rapport fra Helsetilsynet 1/2009)

2.11.2009