Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

-Vi anbefaler derfor en obligatorisk etterforskning av alle saker hvor barn under 18 år dør uventet, også når dødsfallet skjer i tilknytning til ytelse av helsehjelp. Det vil sikre at politiet foretar de nødvendige undersøkelser også i disse sakene, noe som vil styrke rettsvernet for barna ytterligere, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Selv om terskelen for å iverksette etterforskning når barn dør plutselig og uventet allerede etter gjeldende rett er lav, vil dette bidra til å sikre at eventuelle straffbare forhold blir oppdaget på et tidligere tidspunkt, noe som styrker barnets rettsvern. Formålet med bestemmelsen, slik vi oppfatter det, er i hovedsak å avdekke eventuelle straffbare forhold relatert til vold i nære relasjoner.

Som overordnet faglig tilsynsmyndighet på barnevernområdet har Statens helsetilsyn også et særlig fokus på å identifisere alle risikoområder som kan føre til at barn utsettes for vold, skader og mishandling. Gjennom tilsyn er det avdekket at helsepersonell er tilbakeholden med å melde saker til barneverntjenesten der det er blitt avdekket at barnet har vært utsatt for vold eller annen omsorgssvikt. En av årsakene til dette kan være at skadene feiltolkes.

Vi er opptatt av at helsepersonell, og andre offentlige instanser som barn har kontakt med, får en økt kunnskap og forståelse om forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten når barn trenger det. Statens helsetilsyn har derfor økt oppmerksomhet på dette i våre tilsynssaker og er opptatt av temaet i møter og samlinger med tilsynsmyndighetene lokalt. En ordning med ubetinget etterforskningsplikt vil også kunne bidra til at helsepersonell og ansatte i barnehager og på skoler får økt oppmerksomhet og kunnskap om skader som er påført barn. Dette vil også kunne føre til at flere saker hvor det er grunn til alvorlig bekymring meldes til politi og barneverntjeneste.

Høringsuttalelse - forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød. Høringsuttalelse av 26. januar 2011 fra Statens helsetilsyn til Justis- og politidepartementet.