Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn ber imidlertid departementet revurdere forslaget om statlig tilsyn med kommunens og fylkeskommunens generelle folkehelsearbeid. Vi stiller også spørsmål ved om det er hensiktsmessig å videreføre ordningen med statlig tilsyn med kommunalt tilsyn på området miljørettet helsevern.  I tillegg  inneholder høringssvaret innspill om hvilke forhold som bør være på plass, dersom det skal føres statlig tilsyn med området.

Høringssvar - forslag til ny folkehelselov. Høringsuttalelse av 13. januar 2011 fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.