Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn stiller seg positiv til intensjonen om å klargjøre hvilke rettigheter personer med ulovlig opphold i riket har. Dette kommer fram i vårt høringssvar til forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om endring av prioriteringsforskriften § 1. 

Vi mener imidlertid at forslaget åpner for nye uklarheter. 

Statens helsetilsyn er i sitt tilsynsarbeid opptatt av at rettigheter oppfylles, og at helsetjenesten utfører faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp i samsvar med regelverket. Ut fra et tilsynsperspektiv er vi derfor opptatt av at det skal være klare regler som baserer seg på faktiske forhold.

Forslaget skisserer noen urealistiske forutsetninger bl.a. når det gjelder tidsrammer i vurderingen av om helsehjelp kan vente eller ikke. Utkastet baserer seg på at der helsehjelpen kan vente et par uker skal det ikke utløses rett til helsehjelp, fordi de det gjelder da skal kunne reise til sitt hjemland. Men all erfaring tilsier at mange blir værende.

Forslaget kan stride mot profesjonsetiske regler for helsepersonell, som Helsetilsynet benytter som normer i sitt tilsynsarbeid. Statens helsetilsyn mener at dette er et felt som kan bli prøvestein for videre anvendelse av menneskerettigheter i helsetjenesten og i tilsynsarbeidet, og at situasjonen bør følges nøye i framtiden.  

Høringssvar - Forslag til endring av prioriteringsforskriften § 1 - Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet. Høringsuttalelse av 25. februar 2011 fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.