Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

De senere årene har vi sett flere rystende eksempler på drapshandlinger begått av psykiatriske pasienter. Som følge av dette ble det nedsatt et utvalg som skulle undersøke saker hvor personer med kjent psykisk lidelse hadde tatt liv i perioden 2004-2009. Formålet med gjennomgangen var å få mer kunnskap, som grunnlag for eventuelle senere tiltak for å unngå slike tragiske hendelser i fremtiden.

Utvalget har uttalt at personer med alvorlig psykisk lidelse i langt større utstrekning enn i dag må undergis en helhetlig behandling med tverrfaglig samarbeid, hvor dette fremstår som nødvendig. Det er selvsagt ikke mulig å være uenig i en slik betraktning. Utvalget har videre uttalt at en mulig årsak til manglende tverrfaglig samarbeid kan være at taushetsplikten er til hinder for dette, og at man derfor bør vurdere å endre lovgivningen. Statens helsetilsyn har støttet forslaget om at man utreder nærmere om taushetsplikten er til hinder for tverrfaglig samarbeid. Samtidig har vi påpekt at det er lite i vårt materiale som gir grunn til å tro at det er taushetsplikten som er den primære årsak til manglende samarbeid. Fravær av tverrfaglig samarbeid synes heller å være begrunnet i manglende bevissthet omkring behovet for slikt samarbeid, manglende kunnskap om taushetspliktbestemmelsene, ressursmangel osv.

For mer informasjon om tilsynets vurderinger vises det til høringsuttalelsen:

Høring - NOU 2010: 3  Drap i Norge i perioden 2004-2009 (Hørinsuttalelsen er fjernet fra nettstedet)