Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn avga tidligere i sommer høringsuttalelse til forslag om utvidet bruk av politiattester i barnevernet, fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

I følge forslaget fra BLD vil fremdeles hovedregelen være at det bare skal stilles krav om avgrenset politiattest for folk som skal jobbe med mindreårige. Vi merker oss at brudd på legemiddelloven (besittelse av brukerdose med narkotika) i følge forslaget fra BLD ikke vil komme med på en slik avgrenset politiattest. Heller ikke legemsfornærmelse eller ”vanlig” legemsbeskadigelse (§229 første straffalternativ) vil komme med. Selv ikke en legemsfornærmelse med døden til følge (§ 228 siste ledd) vil bli anmerket på attesten – heller ikke når den fornærmede i saken er barn.

Statens helsetilsyn stiller seg tvilende til at denne avgrensningen vil bidra til å skape tillit til at barn beskyttes mot overgrep. Disse lovbruddene bør derfor anmerkes i en politiattest etter barnevernloven.

Statens helsetilsyn støtter for øvrig hovedtrekkene i departementets lovforslag, og vi er tilfreds med at barneomsorgsattester etter det nye forslaget skal ha et bredere formål enn det som gjelder for politiattest i dag.

Forslag om utvidet bruk av politiattester i barnevernet - innføring av barneomsorgsattester (forslag til endringer i barnevernloven § 6-10) - høring (Brevet er fjernet fra nettet)