Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I en ny avgjørelse har Høyesterett slått fast at suspensjon av turnuslinsens ikke var i strid med forbudet mot dobbeltforfølgning i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).  I avgjørelsen går det også fram at dette ikke bare gjelder suspensjon av lisens, men også suspensjon av autorisasjon og tap av autorisasjon.

Saken gjaldt et vedtak om suspensjon av en turnuslinsens etter den gamle legelov § 9. Forut for dette hadde byretten dømt legen for de fleste av forholdene som lå til grunn i tilsynssaken. Retten hadde imidlertid unnlatt å ilegge ham rettighetstap etter straffeloven § 29 selv om det var lagt ned påstand om det.

Saken for Høyesterett dreide seg også om Helsetilsynet hadde anledning til å suspendere autorisasjonen. Under dissens 3 – 2 kom Høyesterett til at Helsetilsynet hadde anledning til å suspendere autorisasjonen.

Dette spørsmålet har nå vesentlig historisk interesse, siden det uomtvistelig er en slik adgang etter helsepersonelloven. Når Helsetilsynet suspenderer eller fratar helsepersonell lisens eller autorisasjon, så er det av hensyn til pasientenes sikkerhet og ikke en straffereaksjon mot helsepersonell.

  • Dom HR-2004-01487 er tilgjengelig gjennom Lovdatas betalingstjenester.


11.5.2005