Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har nylig avgitt høringsuttalelse til Justisdepartementet om rapport om fremtidig organisering av nødemeldetjenesten i Norge. I rapporten foreslås det å etablere nye felles nødmeldesentraler som skal ta over all virksomheten til helsetjenestens akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler). I rapporten foreslås det også å overføre ansvar og oppgaver fra medisinsk nødmeldetjeneste til et nytt statlig forvaltningsorgan.

Dårligere akuttmedisinsk tilbud og dårligere styring med helsetjenestens ressurser

Etter Statens helsetilsyns vurdering vil det gi et dårligere akuttmedisinsk tilbud, og samtidig gi dårligere styring med helsetjenestens ressurser. Mottak og oppfølging av medisinske nødmeldinger innebærer medisinske vurderinger og prioriteringer som krever medisinsk fagkyndighet. Den medisinske fagkyndigheten i AMK-sentralene ivaretas i dag gjennom at AMK-personell er utdannet helsepersonell, og at det til enhver tid finnes en vakthavende AMK-lege tilgjengelig.

Forankring i en akuttmedisinsk sykehusavdeling er nødvendig

Utvikling av nye behandlingsmetoder for ulike sykdoms- og skadetilstander gjør det nødvendig med kontinuerlig oppdatering av medisinske fagkunnskaper i AMK-sentralene. Statens helsetilsyn anser at en organisatorisk og ledelsesmessig forankring i en akuttmedisinsk sykehusavdeling er avgjørende for å ivareta og sikre en slik kontinuitet. Vi anser det også som uheldig at styringen av betydelige spesialisthelsetjenesteressurser overføres til et forvaltningsorgan uten økonomisk ansvar for bruken av disse.

Ensidig fokus på håndtering av ulykker

Utvalgets forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten retter seg i all hovedsak mot å sikre bedret gjensidig varsling, samhandling og samarbeid ved ulykker som både involverer politi, brann og helse. Tall fra AMK-sentralene viser at brannvesenet og politiet bare var involvert i henholdsvis 0,3 % og 1,4 % av henvendelsene til AMK.

En hovedutfordring for helsetjenesten i årene som kommer vil være å styrke og prioritere bruken av helsetjenesteressurser blant annet gjennom å sikre riktig pasientbehandling på riktig nivå. Arbeidsgruppens rapport og innstilling har ikke problematisert eller ivaretatt denne hovedutfordringen.

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten. Brev fra Statens helsetilsyn til Justis- og politidepartementet 28. oktober 2009

29.10.2009