Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Nåværende forskrifter om legemiddelhåndtering oppstiller krav om at utdeling av legemidler til pasient bare unntaksvis kan foretas av andre enn offentlig godkjent sykepleier/vernepleier. I forslaget til ny forskrift er dette kompetansekravet foreslått fjernet. Bruk av helsepersonell uten utdanning som tilsvarer det en sykepleier har på legemiddelområdet, innebærer en betydelig skjerping av virksomhetsleders forpliktelser til å sikre at helsepersonell gis nødvendig opplæring og at oppgavene står i forhold til deres kompetanse og den opplæring som gis. Det er derfor grunn til å understreke at slike ordninger vil kunne være ressurskrevende, skriver Statens helsetilsyn i sitt høringssvar til ny forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsetjenester.

Statens helsetilsyn viser i sitt høringssvar til utkast til forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsetjenester at legemiddelområdet utgjør en omfattende og sentral del av helsetjenestens virksomhet, der feil kan innbære risiko for alvorlige pasientskader. Legemiddelbehandlingen blir stadig mer avansert og komplisert, med bl.a. mer potente midler og individuelt ”skreddersydde” behandlings-/doseringsopplegg. Dette innebærer også økte krav til helsepersonellet som skal utføre de ulike delene av legemiddelhåndteringen.

Statens helsetilsyn støtter at det videreføres en regulering av legemiddelområdet gjennom en egen forskrift. At mange grupper av helsepersonell er involvert i legemiddelhåndteringen og har ulike roller, oppgaver og ulik grad av kompetanse på området, medfører behov for å tydeliggjøre de kravene som stilles til den enkelte. Det er også behov for å tydeliggjøre ansvaret som påligger virksomhetenes ledelse når det gjelder å sikre en forsvarlig legemiddelhåndtering.

Statens helsetilsyn er tilfreds med at det er utarbeidet veiledningsmateriell til forskriften.

Utkast til ny forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp - høringssvar