Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn skal i 2008 gjøre to landsomfattende tilsyn:

  • Kommunale barneverntjenester og sosial- og helsetjenester til barn
  • Spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser

At tilsynene er landsomfattende betyr at de gjennomføres i alle fylker.  Tilsynene skal gjennomføres som systemrevisjoner. Systemrevisjon er en metode der vi undersøker om virksomhetenes praksis er underlagt god styring eller om det er tilfeldig og opp til enkeltpersoner om tjenestene fungerer slik de skal.


Felles tilsyn med kommunenes tjenester for barn

Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn skal i år gjennomføre felles landsomfattende tilsyn med kommunalt barnevern-, sosial- og helsetjenester til barn. Hensikten er å oppnå bedre samordning av disse tjenestene til utsatte barn.

- Tilsynet skal ikke bare sikre at kommunenes tjenester mot barn skjer i samsvar med lovbestemte plikter, og at utsatte barns rettigheter og velferd blir ivaretatt. Bedre samarbeid og samordning mellom ulike tjenester er en forutsetning for mer helhetlig hjelp til barn som trenger innsats fra hjelpeapparatet, sier barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.

Hovedfokus på samordning av tjenestene


Hovedfokus for tilsynet er samordningen av kommunale tjenester til utsatte barn og unge i skolepliktig alder. Dette er barn og unge som ved tilbaketrekking, utagering, rusmisbruk, eller på grunn av foreldrenes atferd eller situasjon, har behov for samordnet bistand fra minst to av tjenestene som omfattes av tilsynet.

Tilsynet skal undersøke om kommunene, gjennom nødvendig samordning, fanger opp, undersøker, utreder og følger opp barn slik at de får relevante hjelpetiltak. Videre skal tilsynet kontrollere om de kommunale tjenestene, ved behov, informerer hverandre og samarbeider om gjennomføring av tiltak, og om det skjer evaluering av de samlede tjenestene som ytes barna og deres foreldre. Tilsynet skal også undersøke om kommunene sikrer at barnevern- og sosialtjenestene forbereder og eventuelt gjennomfører overgangen fra hjelpetiltak av barnevernet til tiltak fra sosialtjenesten.

Tilsynet vil gjelde kommunale tjenester til barn som bor hjemme, i fosterhjem eller beredskapshjem i hjemkommunen, ikke tjenester til barn i institusjon eller i fosterhjem i andre kommuner.

- Vi har stor tro på at dette felles tilsynet skal komme utsatt grupper av barn til gode ved at vi får undersøkt om disse gruppene faktisk får de tjenestene de har behov for og krav på, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Felles veileder for hvordan tilsynet skal utføres


Barne- og Likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har sammen fått utarbeidet en veileder for hvordan tilsynet skal utføres. Selve tilsynet skal utføres av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket i alle landets fylker. Som ledd i forberedelsene har det vært gjennomført møter med kommunale tjenesteytere, forskningsmiljø, brukerorganisasjoner og andre fagmiljøer som yter tjenester til barn. 


Ekstra trykk på tilbudet til voksne med psykiske lidelser

I fjor hadde vi tilsyn med det kommunale tjenestetilbudet til voksne med psykiske lidelser. I år følger vi opp dette med å ha tilsyn med spesialisthelsetjenester til denne gruppen.

Regionale team med fagrevisorer


Tilsynet skal utføres av Helsetilsynet i fylkene som setter sammen regionale team. I hvert team skal det være fagrevisorer - psykolog og psykiater. Også for dette tilsynet er det utarbeidet veileder, og avholdt møter med representanter for fagmiljø og brukerorganisasjoner.


Tilsynet er avgrenset til distriktspsykiatriske sentre


Tilsynet er avgrenset til distriktspsykiatriske sentre (DPS). Oppmerksomheten vil særlig rettes mot hvordan sentrene ivaretar de allmennpsykiatriske funksjonene overfor personer med alvorlige psykiske lidelser.

Tilsynet skal undersøke hvordan sentrene ivaretar den knutepunktfunksjonen de er tiltenkt i behandlingsforløpet, for å sikre samhandling innad i spesialisthelsetjenesten, og mellom spesialisthelsetjenesten og det kommunale hjelpeapparatet.

Brukermedvirkning, tilgjengelighet og tiltak for å forebygge og redusere bruk av tvang vil også bli vektlagt i dette tilsynet

Tilsynet går over to år


Tilsynet skal gjennomføres i 2008 og 2009. Etter ett år skal det gjøres en foreløpig oppsummering av tilsynet.

 

Hvorfor varsler vi at vi skal føre tilsyn?


Formålet med å føre tilsyn er å bidra til trygge tjenester ved å etterse om regelverket følges. Valget av tilsynsområder og temaer er basert på vurderinger av risiko og sårbarhet og behov for å føre tilsyn med tjenester til særlig sårbare grupper. Når vi velger å opplyse om kommende års landsomfattende tilsyn, er det i håp om at virksomhetene selv skal iverksette tiltak for å bedre styringen av og internkontrollen med tjenestene.

20.5.2008