Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i åtte av landets fylker har i 2008 ført tilsyn med legemiddelbehandlingen i sykehjem som del av sin selvvalgte tilsynsaktivitet. Tilsvarende tilsyn blir også foretatt i flere fylker i 2009. Statens helsetilsyn finner grunn til å informere Helse- og omsorgsdepartementet om noen gjennomgående problemområder som hittil er avdekket ved disse tilsynene. Forholdene vi omtaler synes å ha sammenheng med strukturelle forhold som går igjen i mange kommuner.

Ved det aktuelle tilsynet undersøkes om kommunen sikrer at sykehjemspasientene får nødvendig og riktig legemiddelbehandling. I dette ligger blant annet om kommunen og ledelsen ved sykehjemmet legger forholdene til rette slik at det enkelte helsepersonell kan utføre oppgavene sine på en forsvarlig måte.

I 2008 ble det påpekt avvik ved 18 av 23 tilsyn. Ved de aller fleste av avvikene fant vi mangler ved sykehjemmets journalsystem og mangler og uklarheter ved styring og ledelse av sykehjemmets legetjeneste. Vi har grunn til å anta at samme funn også vil bli gjort ved mange av de kommende tilsynene.

Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem Brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet 20.3.2009.