Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om ny struktur på abortnemndene, støtter Statens helsetilsyn forslaget om en reduksjon i antall primærnemnder. Videre støttes det at dagens ordning med fem klagenemnder erstattes med én nasjonal klagenemnd. Vi mener at færre, men bedre kvalifiserte nemnder vil kunne bidra til en mer standardisert og helhetlig saksbehandling av den totale abortprosessen.

Statens helsetilsyn skriver også at det ved sammensetningen av en sentral klagenemnd bør det tas hensyn til at medlemmene har relevant faglig kompetanse som avspeiler de ulike indikasjoner og bakgrunnen for kvinners søknad om svangerskapsavbrudd.

Når det gjelder ansvaret for en hensiktmessig organisering av aborttjenesten mener Statens helsetilsyn at dette er et ansvar som bør legges til de regionale helseforetak.

Høringsuttalelse - forslag til endringer i strukturen på abortnemndene.

3.9.2007