Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

På bakgrunn av rollen som overordnet tilsynsmyndighet med tjenester etter lov om sosiale tjenester, har Statens helsetilsyn vurdert spørsmålet om hensiktsmessigheten av å etablere en autorisasjonsordning, på linje med dagens autorisasjon av helsepersonell, for sosialpersonell, det vil si sosionomer og barnevernpedagoger. I brev til Helse- og omsorgsdepartementet bes det om at det tas de nødvendige skritt for å etablere en autorisasjonsordning for disse gruppene.

-Som tilsynsmyndighet er det vårt prinsipielle syn at arbeidsgiver er ansvarlig for at yrkesutøvere, også innen helse- og sosialtjenestene, yter forsvarlige tjenester.  Når det likevel, av hensyn til pasienters sikkerhet og tjenestenes forsvarlighet, er vurdert slik at 27 grupper helsepersonell bør ha en særskilt autorisasjon, finner vi det naturlig å vurdere om dette også bør gjelde sosialpersonell.  Vi understreker at vi ikke ser det som naturlig å autorisere sosionomer og barnevernpedagoger som helsepersonell ved å utvide helsepersonelloven, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Utdanningssystemene og arbeidsgiver har til enhver tid ansvar for å sikre at fagpersonell får og vedlikeholder den nødvendige kompetanse.

Autorisasjonsordninger er et virkemiddel som skal ha direkte betydning for brukeres sikkerhet ved at autorisasjonen kan fratas personell som opptrer på en måte som kan ha skadelige følger for brukere.

Muligheten til å frata autorisasjon er en ytterligere sikkerhetsforanstalting som samfunnet har valgt for å beskytte mennesker når de er pasienter.  Etter vår vurdering har barnevernets og sosialtjenestens brukere det samme behovet for beskyttelse.

Autorisasjonsordningen i helsepersonelloven fungerer videre som et virkemiddel i samfunnets vurdering av hva som er faglig forsvarlig helsetjeneste.  Ved at tilsynsmyndigheten vurderer hendelser i forhold til standarder i helselovgivningen, primært kravet til faglig forsvarlig virksomhet, deltar den i det dynamiske og kontinuerlige arbeidet som fastsetter hva som er den alminnelige gode praksis, eller riktig kvalitet i yrkesutøvelsen til de aktuelle yrkesgruppene.

Autorisasjon av barnevernpedagoger og sosionomer. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet. 12.6.2008

16.6.2008