Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

For å følge opp saken pålegger vi også Helse Førde HF å rapportere ukentlig til Statens helsetilsyn med bemanningsoversikt for de enkelte ambulanser ved samtlige ambulansestasjoner i helseforetaket.  Rapporteringen skal være retrospektiv, altså for foregående uke.

Første rapportering skal være Statens helsetilsyn i hende onsdag 22. desember 2010.

Statens helsetilsyn varsler samtidig at vi med virkning fra 1. januar 2011 vil gi Helse Førde HF dagsbøter etter spesialisthelsetjenesteloven § 7-2 ved manglende etterlevelse av pålegget. Spesialisthelsetjenesteloven § 7-2 lyder:

” I pålegg etter loven her kan Statens helsetilsyn fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt. Statens helsetilsyn kan frafalle påløpt tvangsmulkt.”

Dagsbøtene settes til kr. 10 000,- pr vakt pr ambulanse.       

Når vi gir Helse Førde HF pålegg ser vi dette som nødvendig for å sikre pasienter forsvarlige ambulansetjenester. Helsetilsynet i Sogn og Fjordane har siden februar 2009 har fulgt opp bemannings- og kompetansesituasjonen ved ambulansetjenesten i Helse Førde HF uten at dette har medført at helseforetaket har organisert tjenesten i tråd med gjeldende myndighetskrav. 

Statens helsetilsyn anser at bemanningskravene etter akuttforskriften § 17 må anses som minimumskrav for å sikre at pasienter med behov for ambulansetjenester får forsvarlig helsehjelp. 

Pålegg og varsel om tvangsmulkt. Brev av 13. desember 2010 fra Statens helsetilsyn til Helse Førde HF.