Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

En arbeidsgruppe har utredet lokalsykehusenes akuttfunksjoner. Til arbeidsgruppens rapport vil Statens helsetilsyn påpeke følgende i sitt høringssvar:

  • Opprettholdelse av tjenestetilbud i lokalsykehus forutsetter at tjenestene som tilbys er forsvarlige. Flere lokalsykehus sliter i dag med bemanning og rekruttering av leger med nødvendig spesialistkompetanse. Det fører til midlertidige bemanningsløsninger som korttidsengasjementer og bruk av vikarer/vikarbyråer. I tillegg til de betydelige kostnadsmessige konsekvenser dette får, viser Helsetilsynets tilsynserfaringer at dette også medfører økt risiko for svikt og uforsvarlig pasientbehandling.  
  • Statens helsetilsyn deler arbeidsgruppens syn på at nærhet til sykehus kan anses som et kvalitetsaspekt ved lokalsykehusene. Dette gjelder særlig for pasientgrupper som på selvstendig og informert grunnlag kan velge behandlingssted. For pasienter med akutte skade- og sykdomstilstander, forutsetter imidlertid Statens helsetilsyn at det tilrettelegges behandlingsforløp som sikrer befolkningen mest mulig kvalitativt likeverdige tjenestetilbud. 

Ut fra en vurdering av de store geografiske ulikheter som foreligger mellom lokalsykehusene i Norge stiller Helsetilsynet seg tvilende til standardiserte modeller for akuttberedskap. Helsetilsynet anbefaler lokale tilpasninger av behandlingstilbudet på bakgrunn av bl.a. demografi, virksomhetsstatistikk, risikovurderinger, geografiske og lokale forhold. Avstand til annet kvalifisert sykehus, ressurser og kompetanse i ambulansetjenesten bør tillegges særlig vekt. 

Statens helsetilsyn anser det som særlig viktig at lokalsykehusenes akuttmedisinske beredskap er forutsigbar for de øvrige deler av helsetjenesten når det gjelder tilgjengelighet og kvalitet på den helsehjelpen som tilbys. 

Uklare medisinske tilstander er hverdagen

Debatten om lokalsykehus kretser ofte om akuttmedisin og kirurgiske inngrep, mens statistikk og erfaringer fra kliniske virksomheter tilsier at det største volumet utgjøres av uklare medisinske tilstander som krever utredninger som allmennlegen ikke kan utføre alene.  

Sammenholdt med kompetansemessige og ressursmessige hensyn tilsier dette at lokalsykehusenes primærfunksjoner bør begrenses til:

  • stabilisering av akuttmedisinske tilstander og utvidet diagnostikk
  • utredning og behandling av tilstander som ikke krever spisskompetanse 
  • oppfølging av kronikere og pasienter som er behandlet ved mer spesialiserte sykehus
  • spesialisert støtte til kommunehelsetjenesten

Kompetanse

Liten forekomst av akuttmedisinske tilstander tilsier at lokalsykehusene må finne andre metoder for å vedlikeholde kompetanse og ferdighetstrening innenfor ulike disipliner. Statens helsetilsyn anbefaler at det etableres økonomiske incentiver for å stimulere til for eksempel hospiteringsordninger i større akuttavdelinger, og treningsopplegg.

Når det gjelder akutt psykiatri, vil Statens helsetilsyn slutte seg til at et kvalitetsmessig godt psykiatritilbud bør foreligge i en desentralisert modell.

Arbeidsgrupperapport om lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede - høringssvar

4.6.2007