Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.


Statens helsetilsyn er tilfreds med at de foreslåtte endringer også bidrar til å gjøre regelverket mer oversiktlig. Våre hovedkommentarer er:

 • Statens helsetilsyn ser det som en klar forbedring med hensyn til tydeliggjøring av pasientrettighetene at unntaket i psykisk helsevernloven § 1-5 foreslås opphevet slik at det klare utgangspunktet er at pasientrettighetsloven gjelder ved etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.
 • Regelen om retten til individuell plan i det psykiske helsevernet bør harmoniseres med reglene i pasientrettighetsloven.
 • Statens helsetilsyn støtter forslaget om rett til fritt sykehusvalg til pasienter som er under tvungent psykisk helsevern.
 • Statens helsetilsyn slutter seg til forslaget om at bestemmelsene i psykisk helsevernloven kapittel 4, med de angitte unntak, legges til grunn også overfor pasienter som er i institusjon i det psykiske helsevernet med hjemmel i sosialtjenesteloven. Forslaget om institusjoners adgang til å kreve urinprøvetaking støttes også.
 • Statens helsetilsyn slutter seg til departementets forslag om unntak fra konverteringsforbudet.
 • Statens helsetilsyn støtter forslaget om at tutorbegjæring ikke lenger skal stilles som absolutt vilkår.
 • Statens helsetilsyn støtter forslaget om at midlertidig opphold i institusjon kan tillates for pasienter under tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold når det er nødvendig av hensyn til faglig forsvarlig helsehjelp.
 • Statens helsetilsyn støtter forslaget om at det tas inn et unntak i ny § 3-3 annet ledd fra kravet til at tvungent psykisk helsevern skal gis ved opphold i godkjent institusjon.
 • Statens helsetilsyn støtter forslaget om adgang til tvangsernæring på gitte vilkår.
 • Statens helsetilsyn ser at forbudet mot bruk av tvangsmidler overfor barn under 16 år kan ha uheldige følger. Vi utelukker ikke at særlig fastholding i noen tilfelle kan oppfattes som mer inngripende enn bruk av mekaniske tvangsmidler. Vi ser positivt på at departementet har gitt Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge det faktiske behovet for bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn under 16 år.
 • Statens helsetilsyn finner forslaget vedrørende kontrollkommisjonens overprøvingskompetanse i pkt. 7.11 uklart
 • Statens helsetilsyn er positiv til at det opprettes et utvalg som foretar en bredere og mer overordnet vurdering av tvangsregulering på helse- og sosialområdet.


Forslag til endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven - høringsuttalelse

20.9.2005