Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Men dette innebærer ikke ”fritt valg” mellom ulike tilbud som kan være aktuelle eller ønskelige

  • Etter bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven (§ 2-1) og pasientrettighetsloven (§ 2-1) har de som trenger det krav på å få nødvendig helsehjelp fra kommunen.
  • Kommunen kan bestemme hvordan helsehjelpen skal gis, men hjelpen må uansett være forsvarlig ut fra en medisinsk og sykepleiefaglig vurdering.
  • Dette betyr at man for eksempel ikke kan kreve en plass på et sykehjem dersom nødvendig og forsvarlig helsehjelp etter en helsefaglig vurdering kan gis i hjemmet eller i omsorgsbolig.

Den som ønsker helsehjelp kan klage når vedkommende mener at han/hun har fått mangelfulle tjenester. Pasienten velger selv om klagen først skal sendes til kommunen eller direkte til Helsetilsynet i fylket.

  • I første omgang skal man klage til kommunen når det gjelder saker som handler om utilfredsstillende eller manglende tilbud fra kommunens eldreomsorg. Dette framgår av § 2-4 i kommunehelsetjenesteloven.
  • Dersom den som klager ikke får medhold ved klage til kommunen kan det klages videre til Helsetilsynet i fylket
  • En klage kan også sendes direkte til Helsetilsynet i fylket.
  • Dersom klagen gjelder behandling som allerede er gitt, kan klagen sendes direkte til Helsetilsynet i fylket. Dette framgår av pasientrettighetslovens § 7-4.
  • Dersom pasienten ønsker det kan han/hun gi andre (for eksempel pårørende) fullmakt til å klage på sine vegne.
  • Man kan få råd og hjelp om klage ved å henvende deg til pasient- og brukerombudet i fylket.

Dersom Helsetilsynet i fylket kommer til at en som klager ikke har fått det han/hun har krav på som pasient, kan helsetjenesten pålegges å gi et behandlingstilbud som er nødvendig for at rettighetene som pasient skal anses oppfylt.