Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere har vært et prioritert område i Statens helsetilsyn. Formålet med denne oppsummering er å gi en samlet fremstilling av funn og erfaringer fra forskjellige tilsynsaktiviteter som Statens helsetilsyn har utført på rusområdet i treårsperioden etter rusreformen trådte i kraft 1. januar 2004.

Bakgrunnen for oppsummeringen er at vi fremfor å gjøre en ny kunnskapsinnhenting snarere anser det som viktig av vi nå sammenstiller våre erfaringer fra tilsynsaktiviteter på rusområdet

Oppsummeringen er hovedsakelig basert på tidligere publiserte rapporter, artikler og brev fra Statens helsetilsyn i perioden 2004-2006. Det er først og fremst områder hvor vi har funnet svikt eller fare for svikt i tjenestetilbudet som beskrives, og ikke områder som synes å fungere godt. Kunnskapskildene som oppsummeringen bygger på gir verken et helhetlig bilde eller en fullstendig tilstandsvurdering av den enkelte tjenesten og det samlede tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Likevel kan de utfordringene, manglene og problemstillingene vi har funnet, også være aktuelle for det tjenestelandskapet som vi ikke har innhentet informasjon fra.

Resultatene fra de ulike tilsynsaktivitetene som Statens helsetilsyn har utført i perioden 2004-2006 viser at vi har funnet svikt og fare for svikt på en rekke områder når det gjelder tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Sammenstillingen viser følgende problemområder:

 • Tjenestetilbudets tilgjengelighet:
  Resultatene viser manglende tilgjengelighet eller begrensninger i tjenestetilbudets tilgjengelighet for rusmiddelmisbrukere. Dette synes å handle om både manglende kapasitet og geografiske forskjeller, ulik praksis eller andre variasjoner i tilgjengelighet, herunder tjenester som ikke anvendes i forhold til eller ikke er tilpasset rusmiddelmisbrukere.
 • Tjenestetilbudets innhold:
  Resultatene viser fare for svikt i innholdet i tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Dette synes dels å gjelde behovet for (nødvendig og tilstrekkelig) kompetanse i tjenestene, kvaliteten på tjenestene og (manglende eller mangelfull etterlevelse av) faglige retningslinjer i/for tjenestene.
 • Tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere og myndighetskrav:
  Resultatene viser manglende etterlevelse av myndighetskrav, dels som følge av manglende kunnskap om lovbestemmelsene, og dels som følge av svakheter eller begrensninger i lovgivningen.
 • Tjenestetilbudets helhet og sammenheng:
  Resultatene viser manglende helhetlige og sammenhengende tjenester. Fragmentert organisering av tjenestene synes å bidra til manglende eller mangelfull samordning og tilretteleggelse for samarbeid innen og mellom behandlingsnivåer, inkludert mellom sosialtjenesten og helsetjenesten. Utfordringene synes særlig å gjelde kommunens helhetlige ansvar for sosial- og helsetjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere.
 • Kunnskap om tjenestetilbudet:
  Resultatene viser manglende eller mangelfull systematisk registrering og kunnskap på så vel nasjonalt nivå som i den enkelte tjeneste. Dette gjelder rusmiddelmisbrukeres behandlingsbehov, tjenestetilbudets tilgjengelighet og kapasitet. Virksomhetene synes dessuten å mangle systemer for lærings- og forbedringsarbeid.

De brudd på myndighetskravene som påpekes i de landsomfattende tilsynene blir fulgt opp av tilsynsmyndighetene i det enkelte fylket. Påpekte avvik blir fulgt opp til de er lukket.

Det ligger i Statens helsetilsyns mandat å gripe inn når vi får kunnskap om virksomheter eller helsepersonell som utøver sin virksomhet i strid med lovgivningen. I tillegg vurderes status og behov for ny tilsynsaktivitet på rusområdet i den årlige prosessen for prioritering av tilsyn.

Tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Oppsummering og vurdering av funn og erfaringer fra tilsynsaktiviteter i 2004-2006. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.  

17.12.2007