Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn tildeler Jon Sudbø en begrenset autorisasjon som tannlege med de vilkår som er satt i punktene under. Dersom et av vilkårene blir brutt, bortfaller den begrensede autorisasjon som tannlege.

Statens helsetilsyn tilbakekalte Jon Sudbøs autorisasjon som lege og tannlege ved vedtak av 21. november 2006 på bakgrunn av at han ble funnet uegnet til å utøve sitt yrke som lege og tannlege på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi fant at det forskningsjukset han hadde begått er et forsettlig brudd på god forskningsskikk og at han opptrådte vitenskapelig uredelig slik at hans handlemåte var egnet til å svekke tilliten til hans yrkesutøvelse i sin alminnelighet.

Statens helsetilsyn har vurdert nå om han skal tildeles en begrenset autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 59 som lyder:

”Statens helsetilsyn kan begrense autorisasjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår. 

Slik begrensning kan fastsettes i tilfeller der helsepersonell, til tross for at vilkårene for tilbakekall er oppfylt, anses skikket til å utøve virksomhet på et begrenset felt under tilsyn og veiledning. 

Vedtak om begrensning av autorisasjon er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.”

Det fremgår av forarbeidene til denne bestemmelsen (Ot prp nr 13 (1998-99) side 182) at departementet finner at det bør være mulighet til å begrense en autorisasjon i situasjoner hvor helsepersonell, til tross for at grunnlaget for tilbakekall av autorisasjon foreligger, anses egnet til å kunne utøve virksomhet på et begrenset felt under tilsyn eller veiledning. Det fremgår videre at det for eksempel vil kunne gjelde i situasjoner hvor uskikketheten og tapsgrunnlaget har tilknytning til en særskilt del av virksomheten eller situasjoner hvor helsepersonell ikke anses skikket til å utøve virksomhet på selvstendig grunnlag. 

I saker der tilbakekallsgrunnen er atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, vil tidsaspektet være sentral for vurderingen av om tilliten er gjenopprettet. Jon Sudbø fikk tilbakekalt sin autorisasjon som lege og tannlege for vel seks måneder siden, mens hendelsen som førte til tilbakekallet ble avdekket for ca ett og et halvt år siden. Statens helsetilsyn har blant annet valgt å se hen til tidspunktet for når forskningsjukset ble avdekket.        Statens helsetilsyn er kommet til at tilliten til Jon Sudbø som helsepersonell er gjenopprettet i en slik grad at han kan gis en begrenset autorisasjon som tannlege.

Det er avgjørende for Statens helsetilsyn at rammene rundt den begrensning som gis som tannlege bidrar til at fremtidige pasienter vil ha tillit til ham som helsepersonell i den virksomhet han utøver samt tillit til helsetjenesten som sådan.

Statens helsetilsyn setter følgende vilkår for at Jon Sudbø kan få en begrenset autorisasjon som tannlege:

  1. Arbeidsgiver skal være kjent med årsaken til at han fikk tilbakekalt sin autorisasjon som lege og tannlege.
  2. Arbeidsgiver skal gjøres kjent med de vilkår som er satt for hans begrensede autorisasjon som tannlege og akseptere disse.
  3. Arbeidsstedet skal være i den offentlige tannhelsetjenesten ved tannklinikken i Seljord, Telemark. Han skal ha en underordnet stilling som tannlege, og det skal være annen ansatt tannlege ved klinikken. Sudbø skal kun drive klinisk virksomhet som tannlege.
  4. Fylkestannlegen må forplikte seg til å sende halvårlig rapport til Statens helsetilsyn vedrørende Jon Sudbøs utøvelse av tannlegeyrket, første gang i løpet av desember 2007. Ved eventuelle uregelmessigheter ved yrkesutøvelsen skal fylkestannlegen straks gi melding til Statens helsetilsyn.
  5. Dersom Sudbøs ansettelsesforhold opphører ved tannklinikken i Seljord, skal det straks meldes til Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyn gjør oppmerksom på at fylkestannlege Tor Hildre i Telemark skriftlig må akseptere de vilkår som er satt for begrensningen av autorisasjon som tannlege før Jon Sudbø kan tiltre den ledige stillingen i Seljord.

2.6.2007