Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helse Vest RHF er gitt en tvangsmulkt på kroner 600 000 per måned inntil de etterkommer pålegget om å sørge for at akutt psykisk syke i helseregionen blir tilbudt forsvarlige helsetjenester. Pålegget er gitt for vedvarende overbelegg og korridorpasienter ved psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger i Helse Bergen HF. Korridorpasienter i akuttposter/korttidsavdelinger er uforsvarlig og kan ha skadelige følger for pasientene.

Statens helsetilsyn har truffet følgende vedtak:

I medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 7-2, jf § 7-1 pålegges Helse Vest RHF å betale en tvangsmulkt på kroner 600 000 pr. måned inntil oppfyllelse av pålegg om å sørge for at pasientene ved psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger ved Helse Bergen HF gis forsvarlig helsetjeneste i medhold av ovennevnte pålegg. Mulkten er fastsatt skjønnsmessig med utgangspunkt i besparelsen Helse Vest RHF kan antas å ha ved ikke å etterkomme pålegget. Mulkten begynner å løpe fra 1. oktober 2007.

Tvangsmulkten vil løpe inntil Helse Vest RHF:

  • godtgjør at det ikke er korridorpasienter i psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger i Helse Bergen HF.
  • dokumenterer at RHFet ivaretar sitt ”sørge for” ansvar ved å godtgjøre overfor Statens helsetilsyn hvordan RHFet innhenter informasjon for evaluering av planene og tiltakenes effekt, hvordan planene og tiltakenes effekt evalueres, hvordan fare for svikt og eventuell svikt håndteres og hvordan korrigerende tiltak iverksettes.
  • dokumenterer at helseforetaket i praksis mottar umiddelbar informasjon om hver eneste innleggelse av pasient i psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger i Helse Bergen HF som innebærer korridorpasienter og dokumentasjon på hvordan denne informasjonen håndteres.
     

Vedtaket gjelder fra dags dato. Dersom vedtaket påklages vil det bli gitt oppsettende virkning. Vedtaket kan påklages til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. En eventuell klage skal rettes til Statens helsetilsyn.

Klagefristen er tre -3- uker fra tidspunkt for underretning om vedtaket.

Vedtak om tvangsmulkt som følge av manglende oppfyllelse av pålegg om å sørge for forsvarlig helsetjeneste - Helse Vest RHF. Brev fra Helsetilsynet til Helse Vest RHF. 29.9.2007

1.10.2007