Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I forbindelse med ambulansesaken fra Sofienbergparken 6. august i fjor vurderer Statens helsetilsyn at de to ambulansearbeidernes handlinger var uforsvarlige og ikke i tråd med kravet om omsorgsfull hjelp, og dermed er lovbrudd.

 

Det var uforsvarlig av ambulansepersonellet å unnlate å transportere pasienten til sykehus/legevakt eller på annen måte forsikre seg om at pasienten ble transportert til lege innen rimelig tid. Unnlatelsen var også i strid med kravet om å yte øyeblikkelig helsehjelp. Flere av uttalelsene ambulansepersonellet hadde til og om pasienten er også uakseptable og i strid med kravet om omsorgsfull helsehjelp.

 

At ambulansepersonellet unnlot å enten selv transportere pasienten til legevakt/sykehus eller på annen måte forsikret seg om at pasienten ble transportert til lege innen rimelig tid, gir grunnlag for å gi advarsel til ambulansepersonellet. Det samme gjelder ambulansepersonellets uttalelser til og om pasienten. 

 

Advarsel er en alvorlig reaksjon på lovbrudd, og hvis man ikke innretter seg etter advarselen, vil man kunne miste autorisasjonen.

 

Statens helsetilsyn har også vurdert om Ullevål Universitetssykehus HF har organisert ambulansetjenesten og skadelegevakten på en slik måte at helsehjelpen som ytes er forsvarlig. Vi har imidlertid ikke funnet holdepunkter for at helsepersonellets handlemåte i den aktuelle saken var en følge av uforsvarlig organisering av virksomheten etter helselovgivningen.

 

Ullevål Universitetssykehus har foretatt en omfattende gjennomgang av ambulansetjenesten. Statens helsetilsyn har gjennomgått redegjørelsen fra sykehuset og merket oss at det er identifisert områder og prosedyrer hvor det har vært gjort endringer og presiseringer. Oslo skadelegevakt har blant annet satt i verk tiltak for å hindre framtidig svikt ved rekvirering av ambulanse. Det er også satt i gang tiltak for å høyne ambulansepersonellets kunnskap om de faglige utfordringer i ambulansetjenesten.

 

Statens helsetilsyn finner at den helsehjelpen pasienten fikk ved Oslo skadelegevakt var forsvarlig. Videre anser vi at behandlingen pasienten fikk etter innleggelsen ved Ullevål Universitetssykehus var i tråd med anerkjente behandlingsprinsipper og derfor forsvarlig.

 

  • Vedtak om advarsel - ambulansepersonell Brev fra Statens helsetilsyn til ambulansepersonell 23. april 2008
  • Vedtak om advarsel - ambulansearbeider Brev fra Statens helsetilsyn til ambulansearbeider 23. april 2008
  • Avslutning av tilsynssak etter hendelse i Sofienbergparken 6. august 2007  Brev fra Statens helsetilsyn til Ullevål universitetssykehus HF 23. april 2008

23.4.2008