Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har gjort ei landsomfattande kartlegging av bemanning og kompetanse hjå personellet på alle ambulansebilar som var i akuttberedskap her i landet på dagtid tysdag 14. juli 2009. Helseføretaka (sjukehusa) fekk for to veker sidan melding om at vi ville gjere ei slik kartlegging i sommar, men dagen for kartlegginga var ikkje gjort kjent på førehand.

Resultata frå kartlegginga syner at det var heile 488 bilar i beredskap, dei fleste på døgnbasis. Dette er om lag 1 bil per 10.000 innbyggjarar, og svarar til den beredskapen som ein har også utanfor ferietida. I kartlegginga vår har vi berre funne at to bilar i heile landet var tekne ut av akuttberedskap på grunn av feriesituasjonen.

For 377 av bilane (77 %) var bemanning og personellkompetanse i samsvar med dei formelle kompetansekrava som er stilte i § 17 andre ledd i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. . I 109 tilfelle (22 %) var ikkje forskriftskrava fullt ut oppfylde, men den samla kompetansen til personellet på bilen var slik at tenesta ikkje kan kallast uforsvarleg. Det høyrer med å nemne at forskrifta opnar for ein overgangsperiode på visse vilkår når det gjeld oppfylling av kompetansekrava til 1.4.2010.

For eit av tenesteområda (Helse Førde HF, Sogn og Fjordane) konkluderer vi med at to bilar ikkje var forsvarleg bemanna. Dette vil bli nærare følgt opp overfor dette helseføretaket i samband med tilsynssak som alt er på gang i forhold til ambulansetenesta der.

Sjølv om Statens helsetilsyn meiner at akuttberedskapen er oppretthalden i ferietida, er vi urolege for sider ved det biletet som kartlegginga syner. Det er ganske omfattande bruk av vikarar. Kompetansen til desse er sterkt varierande og i ulik grad sikra gjennom opplæring. Vidare ser vi at ein mange stader framleis i dag har så store avvik frå forskriftskrava at dei vil ha problem med å kome i mål med fullverdig kompetanse innan 1.4.2010 når overgangsordninga sluttar å gjelde.

For stoda i dei ulike ambulanseområda, sjå tabellen:

Bilambulansar på vakt tysdag 14. juli 2009 kl. 08 -15

Helseføretak

Totalt

I samsvar
med forskrifta

Ikkje i samsvar
med forskrifta

Vurdert som
uforsvarleg

Helse Finnmark

30

15

15

0

UNN

47

30

17

0

Nordlandssykehuset

30

20

10

0

Helgeland sykehus

16

4

12

0

Helse Nord-Trøndelag

25

25

0

0

St. Olavs hospital

27

21

6

0

Helse Nordmøre
og Romsdal

21

20

1

0

Helse Sunnmøre

17

13

4

0

Helse Førde

28

18

8

2

Helse Bergen

25

17

8

0

Helse Fonna

18

11

7

0

Helse Stavanger

15

14

1

0

Sørlandet sykehus

29

27

2

0

Sykehuset i Vestfold
og Telemark

28

26

2

0

Vestre Viken

26

24

2

0

Oslo universitetssykehus

39

38

1

0

Sykehuset innlandet

50

39

11

0

Sykehuset Østfold

17

15

2

0

  Totalt

488

377

109

2

   

77%

22%

<1%

(Med atterhald om mogelege reknefeil.)

Se også

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering. Brev fra Statens helsetilsyn til helseforetak 23.9.2009.

Nærare opplysningar:

Seniorrådgjevar Bjørn Jamtli, telefon 41 22 33 91
Fung. direktør  Geir Sverre Braut, telefon 95 88 72 21

16.7.2009