Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn behandlet 251 saker i 2006 – 9 flere enn i 2005. Det har vært en jevn økning i antallet reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn de siste årene. Antallet reaksjoner har økt fra 168 reaksjoner i 2005 til 183 i 2006.  Mens 76 saker ble avgjort uten reaksjon..

Det var 70 som mistet autorisasjonen som helsepersonell i 2006, mot 46 året før. Bakgrunnen for at autorisasjonen blir kalt tilbake er også i år i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel eller andre personlige forhold. At helsepersonell har innledet seksuelle relasjoner til pasienter, har også ført til tilbakekall av autorisasjon i flere saker.

Rusmiddelmisbruk førte til at 34 helsepersonell mistet sin autorisasjon. Av disse utgjør sykepleiere den største gruppen - 19 av de 34 var sykepleiere. Atferd var årsaken til at 14 helsepersonell mistet sin autorisasjon, hovedsaklig straffbare handlinger, som ble ansett uforenlig med virksomhet som helsepersonell, 5 på grunn av seksuell utnytting av pasient, 5 på grunn av egen sykdom og 4 fordi at de på forhånd hadde mistet annen nordisk autorisasjon som lå til grunn for den norske. De resterende autorisasjonstapene skyldtes ulike alvorlige brudd på helsepersonelloven.

Klage på Statens helsetilsyns vedtak

Når det gjelder klager på Statens helsetilsyns vedtak ble 44 oversendt til Statens helsepersonellnemnd i 2006. Av disse er 35 avgjort. I 31 saker ble Statens helsetilsyns vedtak stadfestet. I fire saker ble Statens helsetilsyns vedtak omgjort av nemnda. En person trakk sin klage etter oversendelse til nemnda.

Tilsynssaker mot virksomheter


Statens helsetilsyn behandlet 32 saker mot virksomheter. Kritikk ble gitt til 30 virksomheter  for utilstrekkelig organisering, herunder mangelfullt internkontrollsystem. I  2 saker fant vi ikke grunn til å gi kritikk. Det er i de fleste tilfeller Helsetilsynet i fylket som gir kritikk mot ledelsen for svikt ved organisering eller styring av helsetjenesten som tilbys. Tallet på slike saker er derfor relativt lavt i Statens helsetilsyn sett i forhold til det totale antall avsluttede saker.

Suspensjon av autorisasjon

I 17 saker fikk helsepersonell suspendert sin autorisasjon mens saken var til behandling, og i én sak ble spesialistgodkjenningen suspendert.

Frivillig avkall

Statens helsetilsyn har mottatt melding fra 14 helsepersonell om at de gir avkall på autorisasjonen, og 6 leger har gitt avkall på rekvireringsretten. I flertallet av disse tilfellene var tilsynssak allerede opprettet mot aktuelle helsepersonell.

Saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tilsynssaker var i 2006 7 måneder (2005: 5,8 md), median var 6 måneder (2005: 4,8 md). Per 31. desember 2006 var 150 tilsynssaker til behandling i Statens helsetilsyn.

Tabell 1 - Antall reaksjoner fordelt på årene 2002 til 2006

Tabell 1 - Antall reaksjoner fordelt på årene 2002 til 2006
  Reaksjon Ingen reaksjon
2002 103 71
2003 125 55
2004 148 101
2005 168 87
2006 183 76

Tabell 2 viser helsetilsynets reaksjoner mot helsepersonell 2006 – tall for 2005 i parantes

Tabell 2 viser helsetilsynets reaksjoner mot helsepersonell 2006 – tall for 2005 i parantes
  Advarsel Tap autorisasjon Tap rekvirerings-
rett
Begrenset autorisasjon Tap
spesialist-
godkjenning
Lege 51(56) 20 (15) 2 (12) 5 (0) 1 (0)
Tannlege 4 (6) 3 (3) 0 0 (0)  
Psykolog 2 (5) 4 (2)   0 (0)  
Sykepleier     8 (10) 24 (18)     1 (3)  
Hjelpepleier 2 (4) 11 (5)   1 (0)  
Vernepleier 0 (0)    2 (1)   1 (0)  
Jordmor    0 (2) 0 (0)     0 (0)  
Fysioterapeut 1 (1)    0 (1)     0 (0)  
Andre grupper 3 (1) 6 (1)  
  0 (0)
 
Uautoriserte    1 (2)        
Totalt 72 (87) 70 (46)  2 (12) 8 (3) 1 (0)

 

Tabell 3 - Årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe – tall for 2005 i parantes

Tabell 3 - Årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe – tall for 2005 i parantes
  Sykepleier Hjelpepleier Lege Andre Sum
Rus 19 (12) 3 (3) 7 (7) 5 (1)

34 (23)

Sykdom 1 (0) 0 (0) 3 (0) 1 (1) 5 (1)
Seksuell
utnytting
av pasient


0 (0)


3 (0)


0 (4)


2 (3)


5 (7)
Atferd 2 (3) 5 (2) 3 (2) 4 (2) 14 (9)
Uforsvarlighet 1 (0) 0 (0) 2 (1) 1 (0) 4 (1)
Ikke innrettet
seg etter
advarsel


0 (1)


0 (0)


2 (0)


1 (1)


3 (2)
Mistet i
utlandet
1 0 (0) 3 (1) 0 (0) 4 (3)
Annet 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
Sum 24 (18) 11 (5) 20 (15) 15 (8) 70 (46)