Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn behandlet 366 tilsynssaker i 2011, mot 347 i 2010. Det ble gitt 283 reaksjoner, en økning på 28 fra 2010.

Tolv helsepersonell fikk begrensninger i sin autorisasjon, sju i medhold av helsepersonelloven § 59 a og fem i medhold av § 59. Fem av begrensningene gjaldt leger.

Det var 92 helsepersonell som mistet autorisasjonen i 2011, mot 114 året før. De 92 helsepersonell mistet til sammen 98 autorisasjoner, seks helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon. Årsaken til at autorisasjonen ble tilbakekalt er også i 2011 i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel.

Tabell 1 - Årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe

Tabell 1 - Årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe

Årsak

Sykepleier

Hjelpepleier

Lege

Andre

Sum

Rusmiddelbruk

27

9

11

10

57

Sykdom

3

1

4

Seksuell utnytting av pasient

2

3

1

6

Atferd

5

7

4

16

Uforsvarlighet

2

2

Ikke innrettet seg etter advarsel

1

6

1

8

Mistet i utlandet

4

1

5

Totalt

42

16

24

16

98

Til sammen 32 helsepersonell fikk sin autorisasjon/lisens suspendert mens saken var til behandling. Statens helsetilsyn forlenget suspensjonen til sju helsepersonell.

Åtte helsepersonell ga frivillig avkall på sin autorisasjon. Seks leger ga frivillig avkall på sin rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.

Statens helsetilsyn ga 283 reaksjoner i 2011. Av disse var 57 reaksjoner rettet mot virksomheter, en økning på 30 fra 2010, og 226 reaksjoner var rettet mot helsepersonell.

I 18 av sakene rettet mot virksomheter forelå det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten. Av reaksjonene mot helsepersonell var 97 rettet mot leger, 53 mot sykepleiere og 19 mot hjelpepleiere. Når det gjelder leger mistet 24 autorisasjonen og 59 fikk advarsel. Åtte leger mistet retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B. Også 42 sykepleiere og 16 hjelpepleiere mistet sin autorisasjon i 2011.

Tabell 2 - Reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell i 2010 og 2011

Helsepersonell

Advarsel


 

Tap av
autorisasjon
eller lisens


 

Tap av
rekvirerings
rett

Begrenset
autorisasjon
/lisens
(hlspl § 59)

 

Begrenset
autorisasjon
/lisens
(hlspl§ 59a)


 

Tap av
spesialist-
godkjenning

 

Sum

 

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Lege

53

59

27

24

8

8

2

4

8

1

 

1

98

97

Tannlege

4

11

3

2

 

 

 

 

 

1

 

 

7

14

Psykolog

5

3

6

 

 

1

 

 

 

 

 

12

3

Sykepleier

11

8

43

42

 

 

 

1

 

2

 

 

54

53

Hjelpepleier

1

2

23

16

 

 

 

 

 

1

 

 

24

19

Vernepleier

1

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Jordmor

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

Fysioterapeut

1

3

 

 

1

 

1

 

 

 

5

1

Andre
grupper

4

5

7

11

 

 

 

 

 

2

 

 

11

18

Uautoriserte

8

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

15

Totalt

88

107

119

98

8

8

4

5

9

7

 

1

228

226

Saksbehandlingstid

Statens helsetilsyn behandlet 366 saker i 2011. Dette er en økning på 19 fra 2010. Av de 366 avsluttede sakene kom 346 fra Helsetilsynet i fylket (nå Fylkesmannen), tolv fra andre lands helsemyndigheter og åtte saker startet hos oss. Median saksbehandlingstid i 2011 var 5,1 måneder, mot 5, 4 måneder i 2010.

I 2011 fikk Statens helsetilsyn oversendt 353 saker, mot 327 i 2010.

Tabell 3 - Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2002 til 2011

År

Reaksjoner

Ingen reaksjon

Avsluttede saker

2002

103

71

173

2003

125

55

172

2004

148

101

237

2005

168

87

242

2006

184

76

252

2007

181

95

271

2008

155

65

224

2009

235

87

301

2010

255

103

347

2011

283

131

366

I noen saker er det gitt flere reaksjoner.

Fylkesvis oversikt over reaksjoner fra Statens helsetilsyn i 2011

Fylke

Advarsel

Tap av
autorisasjon

Tap
spesialist-
godkjenning

Tap av
rekvireringsrett

Begrenset
autorisasjon
hlspl § 59

Begrenset
autorisasjon
hlspl § 59a

Pliktbrudd
virksomhet

Østfold

7

6

1

2

Oslo og Akershus

24

17

1

1

15

Hedmark

13

12

1

3

Oppland

5

5

Buskerud

5

3

4

Vestfold

3

5

1

1

Telemark

5

6

1

Aust-Agder

1

2

1

Vest-Agder

3

6

1

Rogaland

6

1

2

Hordaland

8

6

4

Sogn og fjordane

4

1

Møre og Romsdal

5

4

1

1

6

Sør-Trøndelag

4

4

1

1

1

3

Nord-Trøndelag

2

1

Nordland

7

9

1

6

Troms

2

1

1

2

5

Finnmark

2

1

*Statens helsetilsyn

1

1

5

Utland

9

3

Totalt

107

98

1

8

5

7

57

*Saker som er opprettet hos Statens helsetilsyn

I noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon.

Klage på vedtak

Statens helsetilsyn omgjorde av eget tiltak ett vedtak om advarsel til ingen reaksjon. (Dette er ikke medregnet i antall advarsler for 2011).

Statens helsetilsyn oversendte 84 klager på vedtak til Statens helsepersonellnemnd (SHPN) 2011, mot 76 i 2010. Av de oversendte klagene var det 66 klager på vedtak om administrativ reaksjon (herav 5 suspensjonsvedtak). Femten klager gjaldt avslag på søknad om ny autorisasjon/begrenset autorisasjon, to klager gjaldt avslag på søknad om ny rekvireringsrett. Én klage gjaldt vår omgjøring av et vedtak.

SHPN behandlet 79 klager på våre vedtak i 2011. De stadfestet 67 vedtak, ti vedtak ble omgjort, ett vedtak ble delvis omgjort og en klage ble avvist.

Behandling av søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

Statens helsetilsyn behandlet 82 søknader fra helsepersonell som tidligere har mistet autorisasjonen. Av disse fikk 27 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og åtte helsepersonell fikk begrenset autorisasjon til å utøve virksomhet under bestemte vilkår. Henholdsvis 37 søknader om ny autorisasjon og ti søknader om begrenset autorisasjon ble avslått.

Statens helsetilsyn behandlet tre søknader om rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B fra helsepersonell som tidligere har mistet rekvireringsretten. Én søknad ble innvilget og to ble avslått.

Saker under behandling av politi/påtalemyndighet

Statens helsetilsyn har myndighet til å begjære påtale. Dette ble gjort i ni saker i 2011. I tolv saker konkluderte vi med at det ikke var grunnlag for å begjære påtale mot helsepersonell eller virksomhet. Vi anmeldte tre helsepersonell til politiet på bakgrunn av mistanke om straffbart forhold.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt, tlf. 21 52 99 10