Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra 1. januar i år gjelder nye regler for å kunne gi nødvendig helsehjelp til personer over 16 år som mangler samtykkekompetanse, og som motsetter seg helsehjelpen. (pasientrettighetsloven kapittel 4 A). De nye bestemmelsene i pasientrettighetsloven kapittel 4 A innebærer at Helsetilsynet i fylket skal motta kopi av alle vedtak om helsehjelp etter disse bestemmelsene. Helsetilsynet i fylket har myndighet til å overprøve vedtakene, og skal behandle klager på vedtak. Ved vedtak som varer mer enn tre måneder, og som ikke er påklaget, skal Helsetilsynet i fylket etterkontrollere vedtakene og på eget initiativ vurdere om det fortsatt er behov for helsehjelpen.

I den forbindelse har Statens helsetilsyn sendt ut ”Retningslinjer for Helsetilsynet i fylkets behandling av vedtak og klagesaker etter pasientrettighetslovens kapittel 4 A”.  Formålet med retningslinjene er å sikre forsvarlig saksbehandling, ivareta pasientenes rettssikkerhet og bidra til likebehandling i alle fylker.

Helsedirektoratet har i forbindelse med de nye bestemmelsene utarbeidet et eget rundskriv (IS-10/2008) til bruk for helsepersonell.

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A, Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Rundskriv IS-10/2008, Helsedirektoratet