Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Et landsomfattende tilsyn i 2011 undersøkte om eldre pasienter med hjerneslag er sikret forsvarlig behandling. Ved ni av i alt 29 tilsyn ble det påvist brudd på lovkrav, viser oppsummeringen Statens helsetilsyn har gjort.

Funnene er samlet i rapporten Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag.

I Norge rammes årlig 15 000 mennesker av hjerneslag. 65 prosent av pasientene er over 75 år. Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsak, og den vanligste årsak til funksjonshemming hos eldre.

Pasienter med hjerneslag må utredes og behandles raskt, uansett når på døgnet de ankommer sykehuset. Et grunnleggende prinsipp i slagbehandling er at det samtidig med akutt observasjon, utredning og behandling, også må settes i gang rehabilitering med tidlig mobilisering og annen funksjonstrening. I tillegg er det avgjørende for prognosen å forebygge nye hjerneslag og komplikasjoner. Systematisk tverrfaglig samarbeid er nødvendig i alle faser av behandlingen.

Tilsynet gir grunn til å anta at behandlingstilbudet til eldre slagpasienter de fleste steder er forsvarlig, og at et sårbart felt som slagbehandling har blitt tatt tak i og gitt nødvendig prioritet i mange helseforetak.

Samtidig avdekket tilsynet en relativt omfattende styringssvikt når det gjelder slagbehandling i noen helseforetak. -Dette gir uakseptable ulikheter i behandlingstilbudet til en sårbar gruppe og kan medføre at noen pasienter kommer ut av sykehusoppholdet med en større funksjonssvikt enn de ville hatt ved behandling på et annet sykehus, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyn forventer at de regionale helseforetakene og det enkelte helseforetak bruker sine styringsvirkemidler til å styrke kapasiteten for spesialisert slagbehandling og sørge for et bedre fungerende tverrfaglig behandlingsopplegg, slik at alle eldre slagpasienter får et godt nok behandlingstilbud i landets sykehus.

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 3/2012

Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 3/2012 med lenke til tilsynsrapporter, veileder for tilsynet, engelsk og samisk sammendrag