Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.


Endringene handler om å tillate forskning på befruktede egg, tillate gjennomføring av diagnostikk av sykdom på befruktede egg og tillate undersøkelse av vevstype på befruktede egg.

  • Statens helsetilsyn støtter forslaget til endring som gjør det tillatt å forske på befruktede egg på visse betingelser.
  • Statens helsetilsyn støtter forslaget til endring som gjør det tillatt å foreta preimplantasjonsdiagnostikk på visse vilkår.
  • Men Statens helsetilsyn mener problemstillinger knyttet til kombinasjon av preimplantasjonsdiagnostikk og vevstyping bør utredes bedre før slik diagnostikk og behandling eventuelt tillates.

Behandling som følge av kombinasjonen preimplantasjonsdiagnostikk og vevstyping vil ennå i lang tid være en meget kostbar behandling med svært usikkert utfall. Selv om de etiske momentene vil veie tyngst i vurderingen av denne metoden, ønsker vi likevel å peke på at kost/nytte-verdien også bør vurderes. Vi kan ikke se at det til nå er gjort en slik vurdering. Dersom forslaget til alle endringene i bioteknologiloven vedtas, vil Norge få en av Europas mest liberale lover på området. Også av denne grunn bør det gjøres en grundigere vurdering av hvilke implikasjoner de forslag som nå er fremmet, vil medføre. Kombinasjonen av preimplantasjonsdiagnostikk og vevstyping er forbudt i flere land, og vi kan ikke se at det er spesielle forhold som skulle tilsi at Norge bør være et foregangsland i denne sammenhengen.

12.7.2006