Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tjenestene til mange av dem med psykiske lidelser som trenger det mest omfattende tilbudet, er fortsatt utilstrekkelig og ikke tilpasset behovene. Dette skjer til tross for betydelig styrking av tjenestetilbudet de siste årene. Det bør derfor vurderes om virkemidlene er gode nok.

Mange kommuner synes stadig å streve med å rekruttere og beholde personell, og med å organisere et faglig forsvarlig tilbud til en svært ulikeartet gruppe. Konsekvensene er redusert tilgjengelighet til tjenester for enkelte grupper, og lite målrettet arbeid.

I spesialisthelsetjenesten er det utskrivningsklare pasienter med store tjenestebehov, som kommunene ikke ser seg i stand til å motta. På den andre siden er det mange kommuner som har tatt imot tjenestemottakere som trenger et omfattende og sammensatt tjenestetilbud, men der nødvendig faglig og praktisk støtte fra spesialisthelsetjenesten ikke er tilgjengelig nok. Resultatet er at mange av disse pasientene risikerer å få et uforsvarlig tilbud.

Tilsynsmyndigheten er bekymret for at det mange steder er dårlig kompetanse om regelverket og liten forståelse for at regelverket er viktig for å sikre forsvarlig behandling og for å ivareta grunnleggende rettssikkerhet for dem det gjelder.

I rapporten formidler tilsynsmyndigheten sine erfaringer med og syn på tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Kunnskap fra ulike kilder er sammenstilt med tanke på å beskrive noen av de utfordringene tjenestene står overfor. Det er lagt vekt på å få fram hva som synes å være områder der det er påpekt svikt, fare for svikt eller hva som er sårbare områder, og der det etter tilsynsmyndighetenes vurdering er behov for at virksomheter og kommuner setter inn ressurser og kompetanse for å forbedre tjenester og tilbud.

Aktuelle tilsyn gjennomført i 2005 og 2006 er oppsummert. I tillegg har det blitt gjennomført samtaler med et utvalg Helsetilsyn i fylkene og fylkesmenn for å kunne gi et best mulig dekkende bilde av situasjonen og utfordringene sett fra tilsynsmyndighetenes side.


Tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser. Rapport fra Helsetilsynet 8/2007 (pdf)
 
28.8.2007