Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn behandlet 172 tilsynssaker i 2003. Alvorlighetsgraden i sakene som er oversendt Statens helsetilsyn er høy. Halvparten av tilsynssakene er rettet mot leger. En tredel av samtlige saker ble avsluttet uten formelle reaksjoner.

Helsetilsynet har i 2003 gitt 125 administrative reaksjoner med hjemmel i lov om helsepersonell (www.lovdata.no). Kun 19 av de administrative reaksjonene er påklaget til Statens helsepersonellnemnd.

Tap av autorisasjon

56 helsepersonell mistet autorisasjonen. Årsaken til autorisasjonstapet er i de fleste tilfeller misbruk av rusmidler eller andre personlige forhold. 21 av 28 sykepleiere som mistet autorisasjonen, mistet den på grunn av rusmiddelmisbruk. 4 helsepersonell mistet autorisasjonen på grunn av seksuell utnytting av pasient. 2 leger, 1 hjelpepleier og 1 fysioterapeut mistet autorisasjonen på grunn av egen sykdom.

Årsaken til de resterende autorisasjonstapene er andre alvorlige brudd på helsepersonellovens bestemmelser. Enkelte tilbakekall av autorisasjonen skjer på bakgrunn av meldinger om tilsvarende tilbakekall i andre nordiske land

Advarsel

Mer enn halvparten av de 59 helsepersonell som fikk advarsel, er leger (37). Grunnen til disse advarslene er hovedsakelig uforsvarlig pasientbehandling.

Andre reaksjoner

– 7 av tilsynssakene har resultert i kritikk av virksomheter. I 2002 var det 5 og i 2001 var det 19 tilsynssaker som resulterte i systemkritikk. Grunnen til den store nedgangen fra 2001 er at det nå er Helsetilsynet i fylkene som skal avslutte saker der det gis systemkritikk.

– 3 helsepersonell ble fratatt forskrivningsretten.

– Helsetilsynet har sendt 10 anmeldelser til politiet for mulige straffbare forhold som vi er blitt kjent med gjennom tilsynssaker. I 2002 ble det sendt 14 anmeldelser og i 2001 ble det sendt 7 anmeldelser til politiet.

Saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tilsynssakene har vært 8,9 måneder (2002: 8,2 måneder), medianen er ca. 6 måneder, det samme som i 2002. Helsetilsynet hadde 132 tilsynssaker under behandling per 31. desember 2003.

– Tilsynssakene er blitt flere og mer alvorlige de senere årene og dette gjenspeiles i reaksjonene som Helsetilsynet gir til helsepersonell, blant er det flere som mister autorisasjonen, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Den viktigste årsaken til at helsepersonell mister autorisasjonen er rusmisbruk. Helsetilsynet mener at misbruk av rusmidler er et kvalitetsproblem i helsetjenesten fordi det setter pasientens liv og helse i fare. Hanssen tror det er store mørketall om rusmisbruk blant leger og sykepleiere.

– Å bli oppdaget er en mulighet for mange til å få behandling for rusproblemet. Mitt inntrykk er at det er lettere for sykepleiere å søke seg til et behandlingsopplegg enn det er for legene som ofte klarer å skjule problemet for omverdenen, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

4 helsepersonell mistet autorisasjonen i 2003 på grunn av seksuell utnytting av pasient. Helsedirektør Lars E. Hanssen understreker at Helsetilsynet ser svært alvorlig på seksuelle forhold mellom behandler og pasient.

– Slike forhold er aldri likeverdige og det er alltid snakk om utnytting av pasienten. Derfor er reaksjonene fra tilsynsmyndighetene også sterke, sier Lars E. Hanssen.

Tabellen viser Helsetilsynets reaksjoner overfor helsepersonell i 2001, 2002 og 2003.
  Advarsel Tap av autorisasjon Begrensning av autorisasjon
 

2003

2002

2001

2003

2002

2001

2003

2002

2001

Lege

37

27

22

16

9

15

3

3

 

Tannlege

2

6

2

2

 

3

   

1

Psykolog

6

2

2

3

1

1

     

Sykepleier

6

6

7

28

22

12

 

2

 

Hjelpepleier

2

1

1

3

5

5

1

1

 

Jordmor

1

2

1

           

Fysio-
terapeut

2

1

1

2

1

       

Kiropraktor

 

2

2

           

Vernepleier

     

1

1

   

1

 

Radiograf

 

1

             

Ambulanse- arbeider

 

1

             

Omsorgs- arbeider

       

1

       

Apotek-tekniker

     

1

         

Helse-sekretær

1

               

Uautorisert

2

               

SUM

59

49

38

56

40

36

4

7

1

Les om Helsetilsynets reaksjonsmåter: Helsepersonellovens Kapittel 11. Reaksjoner m.v. ved brudd på lovens bestemmelser (www.lovdata.no)